గణపతి యొక్క 32 రూపాల్లో మొదటి 16 రూపాలకు ఉన్న ప్రాముఖ్యత, విశిష్ఠత & పఠించాల్సిన స్తోత్రాలు ఏమిటి?! | Different Forms of Lord Ganapati

What are the 32 Forms of Ganesha? గణేశుని 32 రూపాల ప్రాముఖ్యత గణపతి యొక్క రూపాల్లో మొదటి 16 గణపతులకు ఉన్న ప్రాముఖ్యత గురించి తెలుసుకుందాం.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా మొదటి పూజలు అందుకుంటున్న ఘనత ఆ గణపతికే సాధ్యం. ఏ పూజ మొదలు పెట్టిన, ఏ కార్యం తలపెట్టిన ముందు ఆ గణపతి అనుమతి పొందాల్సిందే. గణపతిని ఎప్పుడు చూసిన ప్రశాంతతకు ప్రతిరూపంగా కనిపిస్తాడు. పూర్వ కాలం నుండి తరగని ఆదరణను పొందుతున్న వినాయకుడు అనేక … Continue reading గణపతి యొక్క 32 రూపాల్లో మొదటి 16 రూపాలకు ఉన్న ప్రాముఖ్యత, విశిష్ఠత & పఠించాల్సిన స్తోత్రాలు ఏమిటి?! | Different Forms of Lord Ganapati