వాస్తు ప్రకారం హాలు ఎటువైపు ఉంటే మంచి జరుగుతుంది

0
10292

indian-design-living-room

Back

1. వాస్తు ప్రకారం హాలు ఎటువైపు ఉంటే మంచిది ?

వాస్తు ప్రకారం హాలు తూర్పు లేదా ఉత్తర దిశలలో ఉండటం మంచిది. ఒకవేళ మీది దక్షిణ ముఖంగా ఉన్న ఇల్లయితే మీ హాలు ఆగ్నేయంలో ఉండవచ్చు. ఉత్తరదిశ హాలుకి అత్యుత్తమమైనది. హాలు ఉండే దిశను బట్టి ఫలితాలు ఉంటాయి.

Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here