పాములకు నాలుక ఎందుకు రెండుగా చీలి ఉంటుందో తెలుసా?

0
5946

San Francisco Garter Snake (Thamnophis sirtalis tetrataenia) from the San Francisco Zoo

Back

1. సర్పాలు ఎవరి సంతానం ?

కద్రువ నాగమాత. ఆమె సోదరి వినత గరుడునికి తల్లి. లెక్కకు మించిన నాగులకన్నా తన సోదరి సంతానం గరుడుడు ఎంతో బలవంతుడు, తేజోవంతుడు కావడం కద్రువ ఓర్వలేకపోయింది. వినతపై అసూయతో కద్రువ ఆమెను తన దాసిగా చేసుకోడానికి ఒక పన్నాగం పన్నింది.

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here