దుర్గాద్వాత్రింశన్నామావళి – Durga Dvatrimshannamavali in Telugu

0
3101
Sri Durga stotram | Durga Dvatrimshannamavali
దుర్గాద్వాత్రింశన్నామావళి – Durga Dvatrimshannamavali in Telugu

Sri Durga stotram | Durga Dvatrimshannamavali

దుర్గా దుర్గార్తిశమనీ దుర్గాఽఽపద్వినివారిణీ |
దుర్గమచ్ఛేదినీ దుర్గసాధినీ దుర్గనాశినీ || ౧ ||

దుర్గతోద్ధారిణీ దుర్గనిహంత్రీ దుర్గమాపహా |
దుర్గమజ్ఞానదా దుర్గదైత్యలోకదవానలా || ౨ ||

దుర్గమాదుర్గమాలోకా దుర్గమాత్మస్వరూపిణీ |
దుర్గమార్గప్రదా దుర్గమవిద్యా దుర్గమాశ్రితా || ౩ ||

దుర్గమజ్ఞానసంస్థానా దుర్గమధ్యానభాసినీ |
దుర్గమోహా దుర్గమగా దుర్గమార్థస్వరూపిణీ || ౪ ||

దుర్గమాసురసంహంత్రీ దుర్గమాయుధధారిణీ |
దుర్గమాంగీ దుర్గమతా దుర్గమ్యా దుర్గమేశ్వరీ || ౫ ||

దుర్గభీమా దుర్గభామా దుర్గభా దుర్గదారిణీ |
నామావళిమిదం యస్తు దుర్గాయా సుధీ మానవః || ౬ ||

పఠేత్సర్వభయాన్ముక్తో భవిష్యతి న సంశయః |
శత్రుభిః పీడ్యమానో వా దుర్గబంధగతోపి వా |
ద్వాత్రింశన్నామపాఠేన ముచ్యతే నాత్ర సంశయః || ౭ ||

 

Download PDF here Durga Dvatrimshannamavali – దుర్గాద్వాత్రింశన్నామావళి

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here