శ్రీ దుర్గ అపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం – Shri Durga Saptashati – Aparadha Kshamapana Stotram in Telugu

0
1975
DURGA STOTRAM
అపరాధక్షమాపణస్తోత్రం – Sri Durga Saptashati – Aparadha Kshamapana Stotram in Telugu

Sri Durga Saptasati Aparadha Kshamapana Stotram Lyrics

ఓం అపరాధశతం కృత్వా జగదంబేతి చోచ్చరేత్ |
యాం గతిం సమవాప్నోతి న తాం బ్రహ్మాదయః సురాః || ౧ ||

సాపరాధోఽస్మి శరణం ప్రాప్తస్త్వాం జగదంబికే |
ఇదానీమనుకమ్ప్యోఽహం యథేచ్ఛసి తథా కురు || ౨ ||

అజ్ఞానాద్విస్మృతేర్భ్రాంత్యా యన్న్యూనమధికం కృతమ్ |
తత్సర్వం క్షమ్యతాం దేవి ప్రసీద పరమేశ్వరి || ౩ ||

కామేశ్వరి జగన్మాతః సచ్చిదానందవిగ్రహే |
గృహాణార్చామిమాం ప్రీత్యా ప్రసీద పరమేశ్వరి || ౪ ||

సర్వరూపమయీ దేవీ సర్వం దేవీమయం జగత్ |
అతోఽహం విశ్వరూపాం త్వాం నమామి పరమేశ్వరీమ్ || ౫ ||

యదక్షరం పరిభ్రష్టం మాత్రాహీనఞ్చ యద్భవేత్ |
పూర్ణం భవతు తత్ సర్వం త్వత్ప్రసాదాన్మహేశ్వరి || ౬ ||

యదత్ర పాఠే జగదంబికే మయా
విసర్గబింద్వక్షరహీనమీరితమ్ |
తదస్తు సంపూర్ణతమం ప్రసాదతః
సంకల్పసిద్ధిశ్చ సదైవ జాయతామ్ || ౭ ||

యన్మాత్రాబిందుబిందుద్వితయపదపదద్వంద్వవర్ణాదిహీనం
భక్త్యాభక్త్యానుపూర్వం ప్రసభకృతివశాత్ వ్యక్తమవ్యక్తమంబ |
మోహాదజ్ఞానతో వా పఠితమపఠితం సామ్ప్రతం తే స్తవేఽస్మిన్
తత్ సర్వం సాంగమాస్తాం భగవతి వరదే త్వత్ప్రసాదాత్ ప్రసీద || ౮ ||

ప్రసీద భగవత్యంబ ప్రసీద భక్తవత్సలే |
ప్రసాదం కురు మే దేవి దుర్గే దేవి నమోఽస్తు తే || ౯ ||

ఇతి అపరాధక్షమాపణస్తోత్రం సమాప్తమ్ ||

Download PDF here Durga Saptasati – Aparadha kshamapana stotram – అపరాధక్షమాపణస్తోత్రం

Related Posts

శ్రీ అర్గళా స్తోత్రం | Sri Argala Stotram in Telugu

Sri Durga Stotram (Arjuna Krutam)

శ్రీ దుర్గా స్తోత్రం (అర్జున కృతం) – Sri Durga Stotram (Arjuna Krutam) in Telugu

ద్వితీయోఽధ్యాయః (మహిషాసురసైన్యవధ) – Durga Saptasati 2 – Mahishasura sainya vadha in Telugu

శ్రీ దుర్గాష్టోత్తరశతనామావళిః 2 – Sri Durga Ashttotara satanamavali 2 in Telugu

శ్రీ దుర్గాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం – 1 – Sri Durga Ashtottara Shatanama Stotram 1 in Telugu

శ్రీ దుర్గ అపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం – Shri Durga Saptashati – Aparadha Kshamapana Stotram in Telugu

త్రయోదశోఽధ్యాయః (సురథవైశ్య వరప్రదానం) – Durga Saptasati 13 – Suratha vaisya vara pradanam in Telugu

ద్వాదశోఽధ్యాయః (భగవతీ వాక్యం) – Durga Saptasati – 12 Bhagavati vakyam in Telugu

ఏకాదశోఽధ్యాయః (నారాయణీస్తుతి) – Durga Saptasati 11 – Narayani stuthi in Telugu

శ్రీ దుర్గాష్టోత్తర శతనామస్తోత్రం – Sri Durga Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu

దుర్గా సూక్తం – Durga Suktam in Telugu

నవదుర్గా స్తోత్రం – Navadurga Stotram in Telugu

శ్రీ దుర్గా స్తోత్రం – Sri Durga Stotram in Telugu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here