ప్రథమోఽధ్యాయః (మధుకైటభవధ) – Durga Saptasati Chapter 1 – Madhukaitabha vadha in Telugu

0
561
Durga Devi Stotram
ప్రథమోఽధ్యాయః (మధుకైటభవధ) – Durga Saptasati Chapter 1 – Madhukaitabha vadha in Telugu

DURGA DEVI STOTRAM

అస్య శ్రీ ప్రథమచరిత్రస్య | బ్రహ్మా ఋషిః | మహాకాళీ దేవతా | గాయత్రీ ఛందః | నందా శక్తిః | రక్తదంతికా బీజమ్ | అగ్నిస్తత్త్వమ్ | ఋగ్వేదః స్వరూపమ్ | శ్రీమహాకాళీప్రీత్యర్థే ప్రథమచరిత్రజపే వినియోగః |

ధ్యానం |
ఓం ఖడ్గం చక్రగదేషుచాపపరిఘాన్ శూలం భుశుండీం శిరః
శంఖం సందధతీం కరైస్త్రినయనాం సర్వాంగభూషావృతామ్ |
నీలాశ్మద్యుతిమాస్యపాదదశకాం సేవే మహాకాళికాం
యామస్తౌత్స్వపితే హరౌ కమలజో హంతుం మధుం కౌటభమ్ ||

ఓం నమశ్చండికాయై ||

ఓం ఐం మార్కండేయ ఉవాచ || ౧ ||

సావర్ణిః సూర్యతనయో యో మనుః కథ్యతేఽష్టమః |
నిశామయ తదుత్పత్తిం విస్తరాద్గదతో మమ || ౨ ||

మహామాయానుభావేన యథా మన్వంతరాధిపః |
స బభూవ మహాభాగః సావర్ణిస్తనయో రవేః || ౩ ||

స్వారోచిషేఽంతరే పూర్వం చైత్రవంశసముద్భవః |
సురథో నామ రాజాఽభూత్సమస్తే క్షితిమండలే || ౪ ||

తస్య పాలయతః సమ్యక్ ప్రజాః పుత్రానివౌరసాన్ |
బభూవుః శత్రవో భూపాః కోలావిధ్వంసినస్తదా || ౫ ||

తస్య తైరభవద్యుద్ధమతిప్రబలదండినః |
న్యూనైరపి స తైర్యుద్ధే కోలావిధ్వంసిభిర్జితః || ౬ ||

తతః స్వపురమాయాతో నిజదేశాధిపోఽభవత్ |
ఆక్రాంతః స మహాభాగస్తైస్తదా ప్రబలారిభిః || ౭ ||

అమాత్యైర్బలిభిర్దుష్టైర్దుర్బలస్య దురాత్మభిః |
కోశో బలం చాపహృతం తత్రాపి స్వపురే తతః || ౮ ||

తతో మృగయావ్యాజేన హృతస్వామ్యః స భూపతిః |
ఏకాకీ హయమారుహ్య జగామ గహనం వనమ్ || ౯ ||

స తత్రాశ్రమమద్రాక్షీద్ద్విజవర్యస్య మేధసః |
ప్రశాంతశ్వాపదాకీర్ణం మునిశిష్యోపశోభితమ్ || ౧౦ ||

తస్థౌ కంచిత్స కాలం చ మునినా తేన సత్కృతః |
ఇతశ్చేతశ్చ విచరంస్తస్మిన్ మునివరాశ్రమే || ౧౧ ||

సోఽచింతయత్తదా తత్ర మమత్వాకృష్టమానసః |
మత్పూర్వైః పాలితం పూర్వం మయా హీనం పురం హి తత్ || ౧౨ ||

మద్భృత్యైస్తైరసద్వృత్తైర్ధర్మతః పాల్యతే న వా |
న జానే స ప్రధానో మే శూరో హస్తీ సదామదః || ౧౩ ||

మమ వైరివశం యాతః కాన్భోగానుపలప్స్యతే |
యే మమానుగతా నిత్యం ప్రసాదధనభోజనైః || ౧౪ ||

అనువృత్తిం ధ్రువం తేఽద్య కుర్వంత్యన్యమహీభృతామ్ |
అసమ్యగ్వ్యయశీలైస్తైః కుర్వద్భిః సతతం వ్యయమ్ || ౧౫ ||

సంచితః సోఽతిదుఃఖేన క్షయం కోశో గమిష్యతి |
ఏతచ్చాన్యచ్చ సతతం చింతయామాస పార్థివః || ౧౬ ||

తత్ర విప్రాశ్రమాభ్యాశే వైశ్యమేకం దదర్శ సః |
స పృష్టస్తేన కస్త్వం భో హేతుశ్చాగమనేఽత్ర కః || ౧౭ ||

సశోక ఇవ కస్మాత్త్వం దుర్మనా ఇవ లక్ష్యసే |
ఇత్యాకర్ణ్య వచస్తస్య భూపతేః ప్రణయోదితమ్ || ౧౮ ||

ప్రత్యువాచ స తం వైశ్యః ప్రశ్రయావనతో నృపమ్ || ౧౯ ||

వైశ్య ఉవాచ || ౨౦ ||

సమాధిర్నామ వైశ్యోఽహముత్పన్నో ధనినాం కులే || ౨౧ ||

పుత్రదారైర్నిరస్తశ్చ ధనలోభాదసాధుభిః |
విహీనశ్చ ధనైర్దారైః పుత్రైరాదాయ మే ధనమ్ || ౨౨ ||

వనమభ్యాగతో దుఃఖీ నిరస్తశ్చాప్తబంధుభిః |
సోఽహం న వేద్మి పుత్రాణాం కుశలాకుశలాత్మికామ్ || ౨౩ ||

ప్రవృత్తిం స్వజనానాం చ దారాణాం చాత్ర సంస్థితః |
కిం ను తేషాం గృహే క్షేమమక్షేమం కిం ను సామ్ప్రతమ్ || ౨౪ ||

కథం తే కిం ను సద్వృత్తా దుర్వృత్తాః కిం ను మే సుతాః || ౨౫ ||

రాజోవాచ || ౨౬ ||

యైర్నిరస్తో భవాన్ లుబ్ధైః పుత్రదారాదిభిర్ధనైః || ౨౭ ||

తేషు కిం భవతః స్నేహమనుబధ్నాతి మానసమ్ || ౨౮ ||

వైశ్య ఉవాచ || ౨౯ ||

ఏవమేతద్యథా ప్రాహ భవానస్మద్గతం వచః |
కిం కరోమి న బధ్నాతి మమ నిష్ఠురతాం మనః || ౩౦ ||

యైః సంత్యజ్య పితృస్నేహం ధనలుబ్ధైర్నిరాకృతః |
పతిస్వజనహార్దం చ హార్దితేష్వేవ మే మనః || ౩౧ ||

కిమేతన్నాభిజానామి జానన్నపి మహామతే |
యత్ప్రేమప్రవణం చిత్తం విగుణేష్వపి బంధుషు || ౩౨ ||

తేషాం కృతే మే నిఃశ్వాసో దౌర్మనస్యం చ జాయతే || ౩౩ ||

కరోమి కిం యన్న మనస్తేష్వప్రీతిషు నిష్ఠురమ్ || ౩౪ ||

మార్కండేయ ఉవాచ || ౩౫ ||

తతస్తౌ సహితౌ విప్ర తం మునిం సముపస్థితౌ || ౩౬ ||

సమాధిర్నామ వైశ్యోఽసౌ స చ పార్థివసత్తమః || ౩౭ ||

కృత్వా తు తౌ యథాన్యాయం యథార్హం తేన సంవిదమ్ |
ఉపవిష్టౌ కథాః కాశ్చిచ్చక్రతుర్వైశ్యపార్థివౌ || ౩౮ ||

రాజోవాచ || ౩౯ ||

భగవంస్త్వామహం ప్రష్టుమిచ్ఛామ్యేకం వదస్వ తత్ || ౪౦ ||

దుఃఖాయ యన్మే మనసః స్వచిత్తాయత్తతాం వినా || ౪౧ ||

మమత్వం గతరాజ్యస్య రాజ్యాంగేష్వఖిలేష్వపి |
జానతోఽపి యథాజ్ఞస్య కిమేతన్మునిసత్తమ || ౪౨ ||

అయం చ నికృతః పుత్రైర్దారైర్భృత్యైస్తథోజ్ఝితః |
స్వజనేన చ సంత్యక్తస్తేషు హార్దీ తథాప్యతి || ౪౩ ||

ఏవమేష తథాహం చ ద్వావప్యత్యంతదుఃఖితౌ |
దృష్టదోషేఽపి విషయే మమత్వాకృష్టమానసౌ || ౪౪ ||

తత్కిమేతన్మహాభాగ యన్మోహో జ్ఞానినోరపి |
మమాస్య చ భవత్యేషా వివేకాంధస్య మూఢతా || ౪౫ ||

ఋషిరువాచ || ౪౬ ||

జ్ఞానమస్తి సమస్తస్య జంతోర్విషయగోచరే |
విషయాశ్చ మహాభాగ యాంతి చైవం పృథక్పృథక్ || ౪౭ ||

దివాంధాః ప్రాణినః కేచిద్రాత్రావన్ధాస్తథాపరే |
కేచిద్దివా తథా రాత్రౌ ప్రాణినస్తుల్యదృష్టయః || ౪౮ ||

జ్ఞానినో మనుజాః సత్యం కిం తు తే న హి కేవలమ్ |
యతో హి జ్ఞానినః సర్వే పశుపక్షిమృగాదయః || ౪౯ ||

జ్ఞానం చ తన్మనుష్యాణాం యత్తేషాం మృగపక్షిణామ్ |
మనుష్యాణాం చ యత్తేషాం తుల్యమన్యత్తథోభయోః || ౫౦ ||

జ్ఞానేఽపి సతి పశ్యైతాన్ పతంగాన్ఛావచంచుషు |
కణమోక్షాదృతాన్ మోహాత్పీడ్యమానానపి క్షుధా || ౫౧ ||

మానుషా మనుజవ్యాఘ్ర సాభిలాషాః సుతాన్ ప్రతి |
లోభాత్ ప్రత్యుపకారాయ నన్వేతాన్ కిం న పశ్యసి || ౫౨ ||

తథాపి మమతావర్తే మోహగర్తే నిపాతితాః |
మహామాయాప్రభావేణ సంసారస్థితికారిణా || ౫౩ ||

తన్నాత్ర విస్మయః కార్యో యోగనిద్రా జగత్పతేః |
మహామాయా హరేశ్చైషా తయా సమ్మోహ్యతే జగత్ || ౫౪ ||

జ్ఞానినామపి చేతాంసి దేవీ భగవతీ హి సా |
బలాదాకృష్య మోహాయ మహామాయా ప్రయచ్ఛతి || ౫౫ ||

తయా విసృజ్యతే విశ్వం జగదేతచ్చరాచరమ్ |
సైషా ప్రసన్నా వరదా నృణాం భవతి ముక్తయే || ౫౬ ||

సా విద్యా పరమా ముక్తేర్హేతుభూతా సనాతనీ || ౫౭ ||

సంసారబంధహేతుశ్చ సైవ సర్వేశ్వరేశ్వరీ || ౫౮ ||

రాజోవాచ || ౫౯ ||

భగవన్ కా హి సా దేవీ మహామాయేతి యాం భవాన్ |
బ్రవీతి కథముత్పన్నా సా కర్మాస్యాశ్చ కిం ద్విజ || ౬౦ ||

యత్ప్రభావా చ సా దేవీ యత్స్వరూపా యదుద్భవా || ౬౧ ||

తత్సర్వం శ్రోతుమిచ్ఛామి త్వత్తో బ్రహ్మవిదాం వర || ౬౨ ||

ఋషిరువాచ || ౬౩ ||

నిత్యైవ సా జగన్మూర్తిస్తయా సర్వమిదం తతమ్ || ౬౪ ||

తథాపి తత్సముత్పత్తిర్బహుధా శ్రూయతాం మమ || ౬౫ ||

దేవానాం కార్యసిద్ధ్యర్థమావిర్భవతి సా యదా |
ఉత్పన్నేతి తదా లోకే సా నిత్యాప్యభిధీయతే || ౬౬ ||

యోగనిద్రాం యదా విష్ణుర్జగత్యేకార్ణవీకృతే |
ఆస్తీర్య శేషమభజత్ కల్పాంతే భగవాన్ ప్రభుః || ౬౭ ||

తదా ద్వావసురౌ ఘోరౌ విఖ్యాతౌ మధుకైటభౌ |
విష్ణుకర్ణమలోద్భూతౌ హంతుం బ్రహ్మాణముద్యతౌ || ౬౮ ||

స నాభికమలే విష్ణోః స్థితో బ్రహ్మా ప్రజాపతిః |
దృష్ట్వా తావసురౌ చోగ్రౌ ప్రసుప్తం చ జనార్దనమ్ || ౬౯ ||

తుష్టావ యోగనిద్రాం తామేకాగ్రహృదయః స్థితః |
విబోధనార్థాయ హరేర్హరినేత్రకృతాలయామ్ || ౭౦ ||

విశ్వేశ్వరీం జగద్ధాత్రీం స్థితిసంహారకారిణీమ్ |
నిద్రాం భగవతీం విష్ణోరతులాం తేజసః ప్రభుః || ౭౧ ||

బ్రహ్మోవాచ || ౭౨ ||

త్వం స్వాహా త్వం స్వధా త్వం హి వషట్కారః స్వరాత్మికా |
సుధా త్వమక్షరే నిత్యే త్రిధా మాత్రాత్మికా స్థితా || ౭౩ ||

అర్ధమాత్రా స్థితా నిత్యా యానుచ్చార్యావిశేషతః |
త్వమేవ సంధ్యా సావిత్రీ త్వం దేవి జననీ పరా || ౭౪ ||

త్వయైతద్ధార్యతే విశ్వం త్వయైతత్ సృజ్యతే జగత్ |
త్వయైతత్ పాల్యతే దేవి త్వమత్స్యంతే చ సర్వదా || ౭౫ ||

విసృష్టౌ సృష్టిరూపా త్వం స్థితిరూపా చ పాలనే |
తథా సంహృతిరూపాంతే జగతోఽస్య జగన్మయే || ౭౬ ||

మహావిద్యా మహామాయా మహామేధా మహాస్మృతిః |
మహామోహా చ భవతీ మహాదేవీ మహేశ్వరీ || ౭౭ ||

ప్రకృతిస్త్వం చ సర్వస్య గుణత్రయవిభావినీ |
కాలరాత్రిర్మహారాత్రిర్మోహరాత్రిశ్చ దారుణా || ౭౮ ||

త్వం శ్రీస్త్వమీశ్వరీ త్వం హ్రీస్త్వం బుద్ధిర్బోధలక్షణా |
లజ్జా పుష్టిస్తథా తుష్టిస్త్వం శాంతిః క్షాంతిరేవ చ || ౭౯ ||

ఖడ్గినీ శూలినీ ఘోరా గదినీ చక్రిణీ తథా |
శంఖినీ చాపినీ బాణభుశుండీపరిఘాయుధా || ౮౦ ||

సౌమ్యా సౌమ్యతరాశేషసౌమ్యేభ్యస్త్వతిసుందరీ |
పరాపరాణాం పరమా త్వమేవ పరమేశ్వరీ || ౮౧ ||

యచ్చ కించిత్క్వచిద్వస్తు సదసద్వాఖిలాత్మికే |
తస్య సర్వస్య యా శక్తిః సా త్వం కిం స్తూయసే మయా || ౮౨ ||

యయా త్వయా జగత్స్రష్టా జగత్పాత్యత్తి యో జగత్ |
సోఽపి నిద్రావశం నీతః కస్త్వాం స్తోతుమిహేశ్వరః || ౮౩ ||

విష్ణుః శరీరగ్రహణమహమీశాన ఏవ చ |
కారితాస్తే యతోఽతస్త్వాం కః స్తోతుం శక్తిమాన్ భవేత్ || ౮౪ ||

సా త్వమిత్థం ప్రభావైః స్వైరుదారైర్దేవి సంస్తుతా |
మోహయైతౌ దురాధర్షావసురౌ మధుకైటభౌ || ౮౫ ||

ప్రబోధం చ జగత్స్వామీ నీయతామచ్యుతో లఘు || ౮౬ ||

బోధశ్చ క్రియతామస్య హంతుమేతౌ మహాసురౌ || ౮౭ ||

ఋషిరువాచ || ౮౮ ||

ఏవం స్తుతా తదా దేవీ తామసీ తత్ర వేధసా |
విష్ణోః ప్రబోధనార్థాయ నిహంతుం మధుకైటభౌ || ౮౯ ||

నేత్రాస్యనాసికాబాహుహృదయేభ్యస్తథోరసః |
నిర్గమ్య దర్శనే తస్థౌ బ్రహ్మణోఽవ్యక్తజన్మనః || ౯౦ ||

ఉత్తస్థౌ చ జగన్నాథస్తయా ముక్తో జనార్దనః |
ఏకార్ణవేఽహిశయనాత్తతః స దదృశే చ తౌ || ౯౧ ||

మధుకైటభౌ దురాత్మానావతివీర్యపరాక్రమౌ |
క్రోధరక్తేక్షణావత్తుం బ్రహ్మాణం జనితోద్యమౌ || ౯౨ ||

సముత్థాయ తతస్తాభ్యాం యుయుధే భగవాన్ హరిః |
పంచవర్షసహస్రాణి బాహుప్రహరణో విభుః || ౯౩ ||

తావప్యతిబలోన్మత్తౌ మహామాయావిమోహితౌ || ౯౪ ||

ఉక్తవంతౌ వరోఽస్మత్తో వ్రియతామితి కేశవమ్ || ౯౫ ||

శ్రీభగవానువాచ || ౯౬ ||

భవేతామద్య మే తుష్టౌ మమ వధ్యావుభావపి || ౯౭ ||

కిమన్యేన వరేణాత్ర ఏతావద్ధి వృతం మయా || ౯౮ ||

ఋషిరువాచ || ౯౯ ||

వంచితాభ్యామితి తదా సర్వమాపోమయం జగత్ |
విలోక్య తాభ్యాం గదితో భగవాన్ కమలేక్షణః || ౧౦౦ ||

ఆవాం జహి న యత్రోర్వీ సలిలేన పరిప్లుతా || ౧౦౧ ||

ఋషిరువాచ || ౧౦౨ ||

తథేత్యుక్త్వా భగవతా శంఖచక్రగదాభృతా |
కృత్వా చక్రేణ వై ఛిన్నే జఘనే శిరసీ తయోః || ౧౦౩ ||

ఏవమేషా సముత్పన్నా బ్రహ్మణా సంస్తుతా స్వయమ్ |
ప్రభావమస్యా దేవ్యాస్తు భూయః శృణు వదామి తే || ౧౦౪ ||

| ఐం ఓం |
స్వస్తి శ్రీమార్కండేయపురాణే సావర్ణికే మన్వంతరే దేవీమాహాత్మ్యే మధుకైటభవధో నామ ప్రథమోఽధ్యాయః || ౧ ||

Download PDF here Durga Saptasati Chapter 1 – Madhukaitabha vadha – ప్రథమోఽధ్యాయః (మధుకైటభవధ)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here