దశమోఽధ్యాయః (శుంభవధ) – Durga Saptasati 10 – Shumbha vadha in Telugu

0
481
DURGA DEVI STOTRAM
దశమోఽధ్యాయః (శుంభవధ) – Durga Saptasati 10 – Shumbha vadha iN Telugu

DURGA DEVI STOTRAM

ఓం ఋషిరువాచ || ౧ ||

నిశుంభం నిహతం దృష్ట్వా భ్రాతరం ప్రాణసమ్మితమ్ |
హన్యమానం బలం చైవ శుంభః క్రుద్ధోఽబ్రవీద్వచః || ౨ ||

బలావలేపదుష్టే త్వం మా దుర్గే గర్వమావహ |
అన్యాసాం బలమాశ్రిత్య యుద్ధ్యసే చాతిమానినీ || ౩ ||

దేవ్యువాచ || ౪ ||

ఏకైవాహం జగత్యత్ర ద్వితీయా కా మమాపరా |
పశ్యైతా దుష్ట మయ్యేవ విశంత్యో మద్విభూతయః || ౫ ||

తతః సమస్తాస్తా దేవ్యో బ్రహ్మాణీప్రముఖా లయమ్ |
తస్యా దేవ్యాస్తనౌ జగ్మురేకైవాసీత్తదాంబికా || ౬ ||

దేవ్యువాచ || ౭ ||

అహం విభూత్యా బహుభిరిహ రూపైర్యదాస్థితా |
తత్సంహృతం మయైకైవ తిష్ఠామ్యాజౌ స్థిరో భవ || ౮ ||

ఋషిరువాచ || ౯ ||

తతః ప్రవవృతే యుద్ధం దేవ్యాః శుంభస్య చోభయోః |
పశ్యతాం సర్వదేవానామసురాణాం చ దారుణమ్ || ౧౦ ||

శరవర్షైః శితైః శస్త్రైస్తథా చాస్త్రైః సుదారుణైః |
తయోర్యుద్ధమభూద్భూయః సర్వలోకభయంకరమ్ || ౧౧ ||

దివ్యాన్యస్త్రాణి శతశో ముముచే యాన్యథాంబికా |
బభంజ తాని దైత్యేంద్రస్తత్ప్రతీఘాతకర్తృభిః || ౧౨ ||

ముక్తాని తేన చాస్త్రాణి దివ్యాని పరమేశ్వరీ |
బభంజ లీలయైవోగ్రహుంకారోచ్చారణాదిభిః || ౧౩ ||

తతః శరశతైర్దేవీమాచ్ఛాదయత సోఽసురః |
సాపి తత్కుపితా దేవీ ధనుశ్చిచ్ఛేద చేషుభిః || ౧౪ ||

ఛిన్నే ధనుషి దైత్యేంద్రస్తథా శక్తిమథాదదే |
చిచ్ఛేద దేవీ చక్రేణ తామప్యస్య కరే స్థితామ్ || ౧౫ ||

తతః ఖడ్గముపాదాయ శతచంద్రం చ భానుమత్ |
అభ్యధా వత తాం దేవీం దైత్యానామధిపేశ్వరః || ౧౬ ||

తస్యాపతత ఏవాశు ఖడ్గం చిచ్ఛేద చండికా |
ధనుర్ముక్తైః శితైర్బాణైశ్చర్మ చార్కకరామలమ్ |
అశ్వాంశ్చ పాతయామాస రథం సారథినా సహ || ౧౭ ||

హతాశ్వః స తదా దైత్యశ్ఛిన్నధన్వా విసారథిః |
జగ్రాహ ముద్గరం ఘోరమంబికానిధనోద్యతః || ౧౮ ||

చిచ్ఛేదాపతతస్తస్య ముద్గరం నిశితైః శరైః |
తథాపి సోఽభ్యధావత్తాం ముష్టిముద్యమ్య వేగవాన్ || ౧౯ ||

స ముష్టిం పాతయామాస హృదయే దైత్యపుంగవః |
దేవ్యాస్తం చాపి సా దేవీ తలేనోరస్యతాడయత్ || ౨౦ ||

తలప్రహారాభిహతో నిపపాత మహీతలే |
స దైత్యరాజః సహసా పునరేవ తథోత్థితః || ౨౧ ||

ఉత్పత్య చ ప్రగృహ్యోచ్చైర్దేవీం గగనమాస్థితః |
తత్రాపి సా నిరాధారా యుయుధే తేన చండికా || ౨౨ ||

నియుద్ధం ఖే తదా దైత్యశ్చండికా చ పరస్పరమ్ |
చక్రతుః ప్రథమం సిద్ధమునివిస్మయకారకమ్ || ౨౩ ||

తతో నియుద్ధం సుచిరం కృత్వా తేనాంబికా సహ |
ఉత్పాట్య భ్రామయామాస చిక్షేప ధరణీతలే || ౨౪ ||

స క్షిప్తో ధరణీం ప్రాప్య ముష్టిముద్యమ్య వేగవాన్ |
అభ్యధావత దుష్టాత్మా చండికానిధనేచ్ఛయా || ౨౫ ||

తమాయాంతం తతో దేవీ సర్వదైత్యజనేశ్వరమ్ |
జగత్యాం పాతయామాస భిత్త్వా శూలేన వక్షసి || ౨౬ ||

స గతాసుః పపాతోర్వ్యాం దేవీ శూలాగ్రవిక్షతః |
చాలయన్ సకలాం పృథ్వీం సాబ్ధిద్వీపాం సపర్వతామ్ || ౨౭ ||

తతః ప్రసన్నమఖిలం హతే తస్మిన్ దురాత్మని |
జగత్స్వాస్థ్యమతీవాప నిర్మలం చాభవన్నభః || ౨౮ ||

ఉత్పాతమేఘాః సోల్కా యే ప్రాగాసంస్తే శమం యయుః |
సరితో మార్గవాహిన్యస్తథాసంస్తత్ర పాతితే || ౨౯ ||

తతో దేవగణాః సర్వే హర్షనిర్భరమానసాః |
బభూవుర్నిహతే తస్మిన్ గంధర్వా లలితం జగుః || ౩౦ ||

అవాదయంస్తథైవాన్యే ననృతుశ్చాప్సరోగణాః |
వవుః పుణ్యాస్తథా వాతాః సుప్రభోఽభూద్దివాకరః || ౩౧ ||

జజ్వలుశ్చాగ్నయః శాంతాః శాంతా దిగ్జనితస్వనాః || ౩౨ ||

స్వస్తి శ్రీమార్కండేయపురాణే సావర్ణికే మన్వంతరే దేవీమాహాత్మ్యే శుంభవధో నామ దశమోఽధ్యాయః || ౧౦ ||

Download PDF here Durga Saptasati chapter 10 – Shumbha vadha – దశమోఽధ్యాయః (శుంభవధ)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here