ఏకాదశోఽధ్యాయః (నారాయణీస్తుతి) – Durga Saptasati 11 – Narayani stuthi in Telugu

DURGA DEVI STOTRAM ఓం ఋషిరువాచ || ౧ || దేవ్యా హతే తత్ర మహాసురేంద్రే సేంద్రాః సురా వహ్నిపురోగమాస్తామ్ | కాత్యాయనీం తుష్టువురిష్టలాభాద్ వికాశివక్త్రాబ్జవికాశితాశాః || ౨ || దేవి ప్రపన్నార్తిహరే ప్రసీద ప్రసీద మాతర్జగతోఽఖిలస్య | ప్రసీద విశ్వేశ్వరి పాహి విశ్వం త్వమీశ్వరీ దేవి చరాచరస్య || ౩ || ఆధారభూతా జగతస్త్వమేకా మహీస్వరూపేణ యతః స్థితాసి | అపాం స్వరూపస్థితయా త్వయైత- దాప్యాయతే కృత్స్నమలంఘ్యవీర్యే || ౪ || త్వం వైష్ణవీశక్తిరనంతవీర్యా విశ్వస్య … Continue reading ఏకాదశోఽధ్యాయః (నారాయణీస్తుతి) – Durga Saptasati 11 – Narayani stuthi in Telugu