ద్వాదశోఽధ్యాయః (భగవతీ వాక్యం) – Durga Saptasati – 12 Bhagavati vakyam in Telugu

0
121
DURGA DEVI STOTRAM
ద్వాదశోఽధ్యాయః (భగవతీ వాక్యం) – Durga Saptasati – 12 Bhagavati vakyam in Telugu

DURGA DEVI STOTRAM

ఓం దేవ్యువాచ || ౧ ||

ఏభిః స్తవైశ్చ మాం నిత్యం స్తోష్యతే యః సమాహితః |
తస్యాహం సకలాం బాధాం శమయిష్యామ్యసంశయమ్ || ౨ ||

మధుకైటభనాశం చ మహిషాసురఘాతనమ్ |
కీర్తయిష్యంతి యే తద్వద్వధం శుంభనిశుంభయోః || ౩ ||

అష్టమ్యాం చ చతుర్దశ్యాం నవమ్యాం చైకచేతసః |
శ్రోష్యంతి చైవ యే భక్త్యా మమ మాహాత్మ్యముత్తమమ్ || ౪ ||

న తేషాం దుష్కృతం కించిద్దుష్కృతోత్థా న చాపదః |
భవిష్యతి న దారిద్ర్యం న చైవేష్టవియోజనమ్ || ౫ ||

శత్రుభ్యో న భయం తస్య దస్యుతో వా న రాజతః |
న శస్త్రానలతోయౌఘాత్ కదాచిత్ సంభవిష్యతి || ౬ ||

తస్మాన్మమైతన్మాహాత్మ్యం పఠితవ్యం సమాహితైః |
శ్రోతవ్యం చ సదా భక్త్యా పరం స్వస్త్యయనం మహత్ || ౭ ||

ఉపసర్గానశేషాంస్తు మహామారీసముద్భవాన్ |
తథా త్రివిధముత్పాతం మాహాత్మ్యం శమయేన్మమ || ౮ ||

యత్రైతత్పఠ్యతే సమ్యంనిత్యమాయతనే మమ |
సదా న తద్విమోక్ష్యామి సాన్నిధ్యం తత్ర మే స్థితమ్ || ౯ ||

బలిప్రదానే పూజాయామగ్నికార్యే మహోత్సవే |
సర్వం మమైతన్మాహాత్మ్యమ్ ఉచ్చార్యం శ్రావ్యమేవ చ || ౧౦ ||

జానతాజానతా వాపి బలిపూజాం యథా కృతామ్ |
ప్రతీక్షిష్యామ్యహం ప్రీత్యా వహ్నిహోమం తథాకృతమ్ || ౧౧ ||

శరత్కాలే మహాపూజా క్రియతే యా చ వార్షికీ |
తస్యాం మమైతన్మాహాత్మ్యం శ్రుత్వా భక్తిసమన్వితః || ౧౨ ||

సర్వాబాధావినిర్ముక్తో ధనధాన్యసమన్వితః |
మనుష్యో మత్ప్రసాదేన భవిష్యతి న సంశయః || ౧౩ ||

శ్రుత్వా మమైతన్మాహాత్మ్యం తథా చోత్పత్తయః శుభాః |
పరాక్రమం చ యుద్ధేషు జాయతే నిర్భయః పుమాన్ || ౧౪ ||

రిపవః సంక్షయం యాంతి కల్యాణం చోపపద్యతే |
నందతే చ కులం పుంసాం మాహాత్మ్యం మమ శృణ్వతామ్ || ౧౫ ||

శాంతికర్మణి సర్వత్ర తథా దుఃస్వప్నదర్శనే |
గ్రహపీడాసు చోగ్రాసు మాహాత్మ్యం శృణుయాన్మమ || ౧౬ ||

ఉపసర్గాః శమం యాంతి గ్రహపీడాశ్చ దారుణాః |
దుఃస్వప్నం చ నృభిర్దృష్టం సుస్వప్నముపజాయతే || ౧౭ ||

బాలగ్రహాభిభూతానాం బాలానాం శాంతికారకమ్ |
సంఘాతభేదే చ నృణాం మైత్రీకరణముత్తమమ్ || ౧౮ ||

దుర్వృత్తానామశేషాణాం బలహానికరం పరమ్ |
రక్షోభూతపిశాచానాం పఠనాదేవ నాశనమ్ || ౧౯ ||

సర్వం మమైతన్మాహాత్మ్యం మమ సన్నిధికారకమ్ |
పశుపుష్పార్ఘ్యధూపైశ్చ గంధదీపైస్తథోత్తమైః || ౨౦ ||

విప్రాణాం భోజనైర్హోమైః ప్రోక్షణీయైరహర్నిశమ్ |
అన్యైశ్చ వివిధైర్భోగైః ప్రదానైర్వత్సరేణ యా || ౨౧ ||

ప్రీతిర్మే క్రియతే సాస్మిన్ సకృదుచ్చరితే శ్రుతే |
శ్రుతం హరతి పాపాని తథారోగ్యం ప్రయచ్ఛతి || ౨౨ ||

రక్షాం కరోతి భూతేభ్యో జన్మనాం కీర్తనం మమ |
యుద్ధేషు చరితం యన్మే దుష్టదైత్యనిబర్హణమ్ || ౨౩ ||

తస్మిఞ్ఛ్రుతే వైరికృతం భయం పుంసాం న జాయతే |
యుష్మాభిః స్తుతయో యాశ్చ యాశ్చ బ్రహ్మర్షిభిః కృతాః || ౨౪ ||

బ్రహ్మణా చ కృతాస్తాస్తు ప్రయచ్ఛంతు శుభాం మతిమ్ |
అరణ్యే ప్రాంతరే వాపి దావాగ్నిపరివారితః || ౨౫ ||

దస్యుభిర్వా వృతః శూన్యే గృహీతో వాపి శత్రుభిః |
సింహవ్యాఘ్రానుయాతో వా వనే వా వనహస్తిభిః || ౨౬ ||

రాజ్ఞా క్రుద్ధేన చాజ్ఞప్తో వధ్యో బంధగతోఽపి వా |
ఆఘూర్ణితో వా వాతేన స్థితః పోతే మహార్ణవే || ౨౭ ||

పతత్సు చాపి శస్త్రేషు సంగ్రామే భృశదారుణే |
సర్వాబాధాసు ఘోరాసు వేదనాభ్యర్దితోఽపి వా || ౨౮ ||

స్మరన్ మమైతచ్చరితం నరో ముచ్యేత సంకటాత్ |
మమ ప్రభావాత్సింహాద్యా దస్యవో వైరిణస్తథా || ౨౯ ||

దూరాదేవ పలాయంతే స్మరతశ్చరితం మమ || ౩౦ ||

ఋషిరువాచ || ౩౧ ||

ఇత్యుక్త్వా సా భగవతీ చండికా చండవిక్రమా || ౩౨ ||

పశ్యతాం సర్వదేవానాం తత్రైవాంతరధీయత |
తేఽపి దేవా నిరాతంకాః స్వాధికారాన్యథా పురా || ౩౩ ||

యజ్ఞభాగభుజః సర్వే చక్రుర్వినిహతారయః |
దైత్యాశ్చ దేవ్యా నిహతే శుంభే దేవరిపౌ యుధి || ౩౪ ||

జగద్విధ్వంసకే తస్మిన్ మహోగ్రేఽతులవిక్రమే |
నిశుంభే చ మహావీర్యే శేషాః పాతాలమాయయుః || ౩౫ ||

ఏవం భగవతీ దేవీ సా నిత్యాపి పునః పునః |
సంభూయ కురుతే భూప జగతః పరిపాలనమ్ || ౩౬ ||

తయైతన్మోహ్యతే విశ్వం సైవ విశ్వం ప్రసూయతే |
సా యాచితా చ విజ్ఞానం తుష్టా ఋద్ధిం ప్రయచ్ఛతి || ౩౭ ||

వ్యాప్తం తయైతత్సకలం బ్రహ్మాండం మనుజేశ్వర |
మహాదేవ్యా మహాకాలీ మహామారీస్వరూపయా || ౩౮ ||

సైవ కాలే మహామారీ సైవ సృష్టిర్భవత్యజా |
స్థితిం కరోతి భూతానాం సైవ కాలే సనాతనీ || ౩౯ ||

భవకాలే నృణాం సైవ లక్ష్మీర్వృద్ధిప్రదా గృహే |
సైవాభావే తథాలక్ష్మీర్వినాశాయోపజాయతే || ౪౦ ||

స్తుతా సమ్పూజితా పుష్పైర్గంధధూపాదిభిస్తథా |
దదాతి విత్తం పుత్రాంశ్చ మతిం ధర్మే గతిం శుభామ్ || ౪౧ ||

స్వస్తి శ్రీమార్కండేయపురాణే సావర్ణికే మన్వంతరే దేవీమాహాత్మ్యే భగవతీ వాక్యం నామ ద్వాదశోఽధ్యాయః || ౧౨ ||

Download PDF here Durga Saptasati Chapter 12 – Bhagavati vakyam – ద్వాదశోఽధ్యాయః (భగవతీ వాక్యం)

 

” మీ దైనందిన ఆధ్యాత్మిక వ్యవహారాల కొరకు మన హరి ఓం యాప్ ని అందిస్తున్నాం .

మీ వ్యక్తిగత వివరముల బట్టి మీ సమస్యల పరిష్కారములకు, ముహూర్తములకు, మంచి రోజుల నిర్ణయములకు ప్రఖ్యాతి గాంచిన జ్యోతిష్యులచే జవాబులు అందిస్తాము.

ప్రతి రోజు పంచాంగం, రాశిఫలాలు, ఆధ్యాత్మిక సమాచారం, నీతి కథలు, మరెన్నో విషయాలను తెలుసుకోవటానికి మన Hari Ome App డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.

మీరు ఇప్పటికే అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసి ఉంటే, లేటెస్ట్ వెర్షన్ కోసం ఖచ్చితంగా అప్డేట్ చేసుకోండి

Android

iOS

For More Updates Please Visit www.Hariome.com


Warning: A non-numeric value encountered in /home/hariom15/public_html/hariome.com/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1009

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here