ద్వాదశోఽధ్యాయః (భగవతీ వాక్యం) – Durga Saptasati – 12 Bhagavati vakyam in Telugu

DURGA DEVI STOTRAM ఓం దేవ్యువాచ || ౧ || ఏభిః స్తవైశ్చ మాం నిత్యం స్తోష్యతే యః సమాహితః | తస్యాహం సకలాం బాధాం శమయిష్యామ్యసంశయమ్ || ౨ || మధుకైటభనాశం చ మహిషాసురఘాతనమ్ | కీర్తయిష్యంతి యే తద్వద్వధం శుంభనిశుంభయోః || ౩ || అష్టమ్యాం చ చతుర్దశ్యాం నవమ్యాం చైకచేతసః | శ్రోష్యంతి చైవ యే భక్త్యా మమ మాహాత్మ్యముత్తమమ్ || ౪ || న తేషాం దుష్కృతం కించిద్దుష్కృతోత్థా న చాపదః … Continue reading ద్వాదశోఽధ్యాయః (భగవతీ వాక్యం) – Durga Saptasati – 12 Bhagavati vakyam in Telugu