త్రయోదశోఽధ్యాయః (సురథవైశ్య వరప్రదానం) – Durga Saptasati 13 – Suratha vaisya vara pradanam in Telugu

0
113
త్రయోదశోఽధ్యాయః (సురథవైశ్య వరప్రదానం) – Durga Saptasati 13 – Suratha vaisya vara pradanam in Telugu

DURGA DEVI STOTRAM

ఓం ఋషిరువాచ || ౧ ||

ఏతత్తే కథితం భూప దేవీమాహాత్మ్యముత్తమమ్ |
ఏవమ్ప్రభావా సా దేవీ యయేదం ధార్యతే జగత్ || ౨ ||

విద్యా తథైవ క్రియతే భగవద్విష్ణుమాయయా |
తయా త్వమేష వైశ్యశ్చ తథైవాన్యే వివేకినః || ౩ ||

మోహ్యంతే మోహితాశ్చైవ మోహమేష్యంతి చాపరే |
తాముపైహి మహారాజ శరణం పరమేశ్వరీమ్ || ౪ ||

ఆరాధితా సైవ నృణాం భోగస్వర్గాపవర్గదా || ౫ ||

మార్కండేయ ఉవాచ || ౬ ||

ఇతి తస్య వచః శ్రుత్వా సురథః స నరాధిపః || ౭ ||

ప్రణిపత్య మహాభాగం తమృషిం సంశితవ్రతమ్ |
నిర్విణ్ణోఽతిమమత్వేన రాజ్యాపహరణేన చ || ౮ ||

జగామ సద్యస్తపసే స చ వైశ్యో మహామునే |
సందర్శనార్థమంబాయా నదీపులినమాస్థితః || ౯ ||

స చ వైశ్యస్తపస్తేపే దేవీసూక్తం పరం జపన్ |
తౌ తస్మిన్ పులినే దేవ్యాః కృత్వా మూర్తిం మహీమయీమ్ || ౧౦ ||

అర్హణాం చక్రతుస్తస్యాః పుష్పధూపాగ్నితర్పణైః |
నిరాహారౌ యతాత్మానౌ తన్మనస్కౌ సమాహితౌ || ౧౧ ||

దదతుస్తౌ బలిం చైవ నిజగాత్రాసృగుక్షితమ్ |
ఏవం సమారాధయతోస్త్రిభిర్వర్షైర్యతాత్మనోః || ౧౨ ||

పరితుష్టా జగద్ధాత్రీ ప్రత్యక్షం ప్రాహ చండికా || ౧౩ ||

దేవ్యువాచ || ౧౪ ||

యత్ప్రార్థ్యతే త్వయా భూప త్వయా చ కులనందన |
మత్తస్తత్ప్రాప్యతాం సర్వం పరితుష్టా దదామితే || ౧౫ ||

మార్కండేయ ఉవాచ || ౧౬ ||

తతో వవ్రే నృపో రాజ్యమవిభ్రంశ్యన్యజన్మని |
అత్రైవ చ నిజం రాజ్యం హతశత్రుబలం బలాత్ || ౧౭ ||

సోఽపి వైశ్యస్తతో జ్ఞానం వవ్రే నిర్విణ్ణమానసః |
మమేత్యహమితి ప్రాజ్ఞః సంగవిచ్యుతికారకమ్ || ౧౮ ||

దేవ్యువాచ || ౧౯ ||

స్వల్పైరహోభిర్నృపతే స్వం రాజ్యం ప్రాప్స్యతే భవాన్ || ౨౦ ||

హత్వా రిపూనస్ఖలితం తవ తత్ర భవిష్యతి || ౨౧ ||

మృతశ్చ భూయః సమ్ప్రాప్య జన్మ దేవాద్వివస్వతః || ౨౨ ||

సావర్ణికో మనుర్నామ భవాన్భువి భవిష్యతి || ౨౩ ||

వైశ్యవర్య త్వయా యశ్చ వరోఽస్మత్తోఽభివాంఛితః || ౨౪ ||

తం ప్రయచ్ఛామి సంసిద్ధ్యై తవ జ్ఞానం భవిష్యతి || ౨౫ ||

మార్కండేయ ఉవాచ || ౨౬ ||

ఇతి దత్త్వా తయోర్దేవీ యథాభిలషితం వరమ్ |
బభూవాంతర్హితా సద్యో భక్త్యా తాభ్యామభిష్టుతా || ౨౭ ||

ఏవం దేవ్యా వరం లబ్ధ్వా సురథః క్షత్రియర్షభః |
సూర్యాజ్జన్మ సమాసాద్య సావర్ణిర్భవితా మనుః || ౨౮ ||

ఇతి దత్త్వా తయోర్దేవీ యథాభిలషితం వరమ్ |
బభూవాంతర్హితా సద్యో భక్త్యా తాభ్యామభిష్టుతా ||

ఏవం దేవ్యా వరం లబ్ధ్వా సురథః క్షత్రియర్షభః |
సూర్యాజ్జన్మ సమాసాద్య సావర్ణిర్భవితా మనుః || క్లీం ఓం ||

స్వస్తి శ్రీమార్కండేయపురాణే సావర్ణికే మన్వంతరే దేవీమాహాత్మ్యే
సురథవైశ్యయోర్వరప్రదానం నామ త్రయోదశోఽధ్యాయః || ౧౩ ||

Download PDF here Durga Saptasati Chapter 13 – Suratha vaisya vara pradanam – త్రయోదశోఽధ్యాయః (సురథవైశ్య వరప్రదానం)

 

” మీ దైనందిన ఆధ్యాత్మిక వ్యవహారాల కొరకు మన హరి ఓం యాప్ ని అందిస్తున్నాం .

మీ వ్యక్తిగత వివరముల బట్టి మీ సమస్యల పరిష్కారములకు, ముహూర్తములకు, మంచి రోజుల నిర్ణయములకు ప్రఖ్యాతి గాంచిన జ్యోతిష్యులచే జవాబులు అందిస్తాము.

ప్రతి రోజు పంచాంగం, రాశిఫలాలు, ఆధ్యాత్మిక సమాచారం, నీతి కథలు, మరెన్నో విషయాలను తెలుసుకోవటానికి మన Hari Ome App డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.

మీరు ఇప్పటికే అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసి ఉంటే, లేటెస్ట్ వెర్షన్ కోసం ఖచ్చితంగా అప్డేట్ చేసుకోండి

Android

iOS

For More Updates Please Visit www.Hariome.com


Warning: A non-numeric value encountered in /home/hariom15/public_html/hariome.com/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1009

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here