ద్వితీయోఽధ్యాయః (మహిషాసురసైన్యవధ) – Durga Saptasati 2 – Mahishasura sainya vadha in Telugu

DURGA DEVI STOTRAM అస్య శ్రీ మధ్యమచరిత్రస్య విష్ణురృషిః | ఉష్ణిక్ ఛందః | శ్రీమహాలక్ష్మీర్దేవతా | శాకంభరీ శక్తిః | దుర్గా బీజమ్ | వాయుస్తత్త్వమ్ | యజుర్వేదః స్వరూపమ్ | శ్రీమహాలక్ష్మీప్రీత్యర్థే మధ్యమచరిత్రజపే వినియోగః | ధ్యానం | ఓం అక్షస్రక్పరశూ గదేషుకులిశం పద్మం ధనుః కుండికాం దండం శక్తిమసిం చ చర్మ జలజం ఘణ్టాం సురాభాజనమ్ | శూలం పాశసుదర్శనే చ దధతీం హస్తైః ప్రవాలప్రభాం సేవే సైరిభమర్దినీమిహ మహాలక్ష్మీం సరోజస్థితామ్ || … Continue reading ద్వితీయోఽధ్యాయః (మహిషాసురసైన్యవధ) – Durga Saptasati 2 – Mahishasura sainya vadha in Telugu