చతుర్థోఽధ్యాయః (శక్రాదిస్తుతి) – Durga Saptasati 4 – Sakradi stuti in Telugu

0
71
DURGA DEVI STOTRAM
చతుర్థోఽధ్యాయః (శక్రాదిస్తుతి) – Durga Saptasati 4 – Sakradi stuti in Telugu

DURGA DEVI STOTRAM

ఓం ఋషిరువాచ || ౧ ||

శక్రాదయః సురగణా నిహతేఽతివీర్యే
తస్మిందురాత్మని సురారిబలే చ దేవ్యా |
తాం తుష్టువుః ప్రణతినమ్రశిరోధరాంసా
వాగ్భిః ప్రహర్షపులకోద్గమచారుదేహాః || ౨ ||

దేవ్యా యయా తతమిదం జగదాత్మశక్త్యా
నిఃశేషదేవగణశక్తిసమూహమూర్త్యా |
తామంబికామఖిలదేవమహర్షిపూజ్యాం
భక్త్యా నతాః స్మ విదధాతు శుభాని సా నః || ౩ ||

యస్యాః ప్రభావమతులం భగవాననంతో
బ్రహ్మా హరశ్చ న హి వక్తుమలం బలం చ |
సా చండికాఖిలజగత్పరిపాలనాయ
నాశాయ చాశుభభయస్య మతిం కరోతు || ౪ ||

యా శ్రీః స్వయం సుకృతినాం భవనేష్వలక్ష్మీః
పాపాత్మనాం కృతధియాం హృదయేషు బుద్ధిః |
శ్రద్ధా సతాం కులజనప్రభవస్య లజ్జా
తాం త్వాం నతాః స్మ పరిపాలయ దేవి విశ్వమ్ || ౫ ||

కిం వర్ణయామ తవ రూపమచింత్యమేతత్
కించాతివీర్యమసురక్షయకారి భూరి |
కిం చాహవేషు చరితాని తవాతి యాని
సర్వేషు దేవ్యసురదేవగణాదికేషు || ౬ ||

హేతుః సమస్తజగతాం త్రిగుణాపి దోషైః
న జ్ఞాయసే హరిహరాదిభిరప్యపారా |
సర్వాశ్రయాఖిలమిదం జగదంశభూత-
మవ్యాకృతా హి పరమా ప్రకృతిస్త్వమాద్యా || ౭ ||

యస్యాః సమస్తసురతా సముదీరణేన
తృప్తిం ప్రయాతి సకలేషు మఖేషు దేవి |
స్వాహాసి వై పితృగణస్య చ తృప్తిహేతు-
రుచ్చార్యసే త్వమత ఏవ జనైః స్వధా చ || ౮ ||

యా ముక్తిహేతురవిచింత్యమహావ్రతా త్వం
అభ్యస్యసే సునియతేంద్రియతత్త్వసారైః |
మోక్షార్థిభిర్మునిభిరస్తసమస్తదోషై-
ర్విద్యాసి సా భగవతీ పరమా హి దేవి || ౯ ||

శబ్దాత్మికా సువిమలర్గ్యజుషాం నిధాన-
ముద్గీథరమ్యపదపాఠవతాం చ సామ్నామ్ |
దేవి త్రయీ భగవతీ భవభావనాయ
వార్తాసి సర్వజగతాం పరమార్తిహంత్రీ || ౧౦ ||

మేధాసి దేవి విదితాఖిలశాస్త్రసారా
దుర్గాసి దుర్గభవసాగరనౌరసంగా |
శ్రీః కైటభారిహృదయైకకృతాధివాసా
గౌరీ త్వమేవ శశిమౌలికృతప్రతిష్ఠా || ౧౧ ||

ఈషత్సహాసమమలం పరిపూర్ణచంద్ర-
బింబానుకారి కనకోత్తమకాంతికాంతమ్ |
అత్యద్భుతం ప్రహృతమాత్తరుషా తథాపి
వక్త్రం విలోక్య సహసా మహిషాసురేణ || ౧౨ ||

దృష్ట్వా తు దేవి కుపితం భ్రుకుటీకరాల-
ముద్యచ్ఛశాంకసదృశచ్ఛవి యన్న సద్యః |
ప్రాణాన్ ముమోచ మహిషస్తదతీవ చిత్రం
కైర్జీవ్యతే హి కుపితాంతకదర్శనేన || ౧౩ ||

దేవి ప్రసీద పరమా భవతీ భవాయ
సద్యో వినాశయసి కోపవతీ కులాని |
విజ్ఞాతమేతదధునైవ యదస్తమేత-
న్నీతం బలం సువిపులం మహిషాసురస్య || ౧౪ ||

తే సమ్మతా జనపదేషు ధనాని తేషాం
తేషాం యశాంసి న చ సీదతి బంధువర్గః |
ధన్యాస్త ఏవ నిభృతాత్మజభృత్యదారా
యేషాం సదాభ్యుదయదా భవతీ ప్రసన్నా || ౧౫ ||

ధర్మ్యాణి దేవి సకలాని సదైవ కర్మా-
ణ్యత్యాదృతః ప్రతిదినం సుకృతీ కరోతి |
స్వర్గం ప్రయాతి చ తతో భవతీ ప్రసాదా-
ల్లోకత్రయేఽపి ఫలదా నను దేవి తేన || ౧౬ ||

దుర్గే స్మృతా హరసి భీతిమశేషజంతోః
స్వస్థైః స్మృతా మతిమతీవ శుభాం దదాసి |
దారిద్రదుఃఖభయహారిణి కా త్వదన్యా
సర్వోపకారకరణాయ సదార్ద్రచిత్తా || ౧౭ ||

ఏభిర్హతైర్జగదుపైతి సుఖం తథైతే
కుర్వంతు నామ నరకాయ చిరాయ పాపమ్ |
సంగ్రామమృత్యుమధిగమ్య దివం ప్రయాంతు
మత్వేతి నూనమహితాన్వినిహంసి దేవి || ౧౮ ||

దృష్ట్వైవ కిం న భవతీ ప్రకరోతి భస్మ
సర్వాసురానరిషు యత్ప్రహిణోషి శస్త్రమ్ |
లోకాన్ప్రయాంతు రిపవోఽపి హి శస్త్రపూతా
ఇత్థం మతిర్భవతి తేష్వహితేషుసాధ్వీ || ౧౯ ||

ఖడ్గప్రభానికరవిస్ఫురణైస్తథోగ్రైః
శూలాగ్రకాంతినివహేన దృశోఽసురాణామ్ |
యన్నాగతా విలయమంశుమదిందుఖండ-
యోగ్యాననం తవ విలోకయతాం తదేతత్ || ౨౦ ||

దుర్వృత్తవృత్తశమనం తవ దేవి శీలం
రూపం తథైతదవిచింత్యమతుల్యమన్యైః |
వీర్యం చ హంతృ హృతదేవపరాక్రమాణాం
వైరిష్వపి ప్రకటితైవ దయా త్వయేత్థమ్ || ౨౧ ||

కేనోపమా భవతు తేఽస్య పరాక్రమస్య
రూపం చ శత్రుభయకార్యతిహారి కుత్ర |
చిత్తే కృపా సమరనిష్ఠురతా చ దృష్టా
త్వయ్యేవ దేవి వరదే భువనత్రయేఽపి || ౨౨ ||

త్రైలోక్యమేతదఖిలం రిపునాశనేన
త్రాతం త్వయా సమరమూర్ధని తేఽపి హత్వా |
నీతా దివం రిపుగణా భయమప్యపాస్తమ్
అస్మాకమున్మదసురారిభవం నమస్తే || ౨౩ ||

శూలేన పాహి నో దేవి పాహి ఖడ్గేన చాంబికే |
ఘణ్టాస్వనేన నః పాహి చాపజ్యానిఃస్వనేన చ || ౨౪ ||

ప్రాచ్యాం రక్ష ప్రతీచ్యాం చ చండికే రక్ష దక్షిణే |
భ్రామణేనాత్మశూలస్య ఉత్తరస్యాం తథేశ్వరి || ౨౫ ||

సౌమ్యాని యాని రూపాణి త్రైలోక్యే విచరంతి తే |
యాని చాత్యంతఘోరాణి తై రక్షాస్మాంస్తథా భువమ్ || ౨౬ ||

ఖడ్గశూలగదాదీని యాని చాస్త్రాని తేఽంబికే |
కరపల్లవసంగీని తైరస్మాన్రక్ష సర్వతః || ౨౭ ||

ఋషిరువాచ || ౨౮ ||

ఏవం స్తుతా సురైర్దివ్యైః కుసుమైర్నందనోద్భవైః |
అర్చితా జగతాం ధాత్రీ తథా గంధానులేపనైః || ౨౯ ||

భక్త్యా సమస్తైస్త్రిదశైర్దివ్యైర్ధూపైః సుధూపితా |
ప్రాహ ప్రసాదసుముఖీ సమస్తాన్ ప్రణతాన్ సురాన్ || ౩౦ ||

దేవ్యువాచ || ౩౧ ||

వ్రియతాం త్రిదశాః సర్వే యదస్మత్తోఽభివాంఛితమ్ || ౩౨ ||

దేవా ఊచుః || ౩౩ ||

భగవత్యా కృతం సర్వం న కించిదవశిష్యతే || ౩౪ ||

యదయం నిహతః శత్రురస్మాకం మహిషాసురః |
యది చాపి వరో దేయస్త్వయాస్మాకం మహేశ్వరి || ౩౫ ||

సంస్మృతా సంస్మృతా త్వం నో హింసేథాః పరమాపదః |
యశ్చ మర్త్యః స్తవైరేభిస్త్వాం స్తోష్యత్యమలాననే || ౩౬ ||

తస్య విత్తర్‍ద్ధివిభవైర్ధనదారాదిసమ్పదామ్ |
వృద్ధయేఽస్మత్ప్రసన్నా త్వం భవేథాః సర్వదాంబికే || ౩౭ ||

ఋషిరువాచ || ౩౮ ||

ఇతి ప్రసాదితా దేవైర్జగతోఽర్థే తథాత్మనః |
తథేత్యుక్త్వా భద్రకాలీ బభూవాంతర్హితా నృప || ౩౯ ||

ఇత్యేతత్కథితం భూప సంభూతా సా యథా పురా |
దేవీ దేవశరీరేభ్యో జగత్త్రయహితైషిణీ || ౪౦ ||

పునశ్చ గౌరీదేహాత్సా సముద్భూతా యథాభవత్ |
వధాయ దుష్టదైత్యానాం తథా శుంభనిశుంభయోః || ౪౧ ||

రక్షణాయ చ లోకానాం దేవానాముపకారిణీ |
తచ్ఛృణుష్వ మయాఖ్యాతం యథావత్కథయామి తే || ౪౨ ||

| హ్రీం ఓం |

స్వస్తి శ్రీమార్కండేయపురాణే సావర్ణికే మన్వంతరే దేవీమాహాత్మ్యే శక్రాదిస్తుతిర్నామ చతుర్థోఽధ్యాయః || ౪ ||

Download PDF here Durga Saptasati Chapter 4 – Sakradi stuti – చతుర్థోఽధ్యాయః (శక్రాదిస్తుతి)

 

” మీ దైనందిన ఆధ్యాత్మిక వ్యవహారాల కొరకు మన హరి ఓం యాప్ ని అందిస్తున్నాం .

మీ వ్యక్తిగత వివరముల బట్టి మీ సమస్యల పరిష్కారములకు, ముహూర్తములకు, మంచి రోజుల నిర్ణయములకు ప్రఖ్యాతి గాంచిన జ్యోతిష్యులచే జవాబులు అందిస్తాము.

ప్రతి రోజు పంచాంగం, రాశిఫలాలు, ఆధ్యాత్మిక సమాచారం, నీతి కథలు, మరెన్నో విషయాలను తెలుసుకోవటానికి మన Hari Ome App డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.

మీరు ఇప్పటికే అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసి ఉంటే, లేటెస్ట్ వెర్షన్ కోసం ఖచ్చితంగా అప్డేట్ చేసుకోండి

Android

iOS

For More Updates Please Visit www.Hariome.com


Warning: A non-numeric value encountered in /home/hariom15/public_html/hariome.com/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1009

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here