షష్ఠోఽధ్యాయః (ధూమ్రలోచనవధ) – Durga Saptasati 6 – Dhumralochana Vadha in Telugu

0
483

 

షష్ఠోఽధ్యాయః (ధూమ్రలోచనవధ) - Durga Saptashati 6 – Dhumralochana vadha
షష్ఠోఽధ్యాయః (ధూమ్రలోచనవధ) – Durga Saptashati 6 – Dhumralochana vadha

DURGA DEVI STOTRAM

ఓం ఋషిరువాచ || ౧ ||

ఇత్యాకర్ణ్య వచో దేవ్యాః స దూతోఽమర్షపూరితః |
సమాచష్ట సమాగమ్య దైత్యరాజాయ విస్తరాత్ || ౨ ||

తస్య దూతస్య తద్వాక్యమాకర్ణ్యాసురరాట్ తతః |
సక్రోధః ప్రాహ దైత్యానామధిపం ధూమ్రలోచనమ్ || ౩ ||

హే ధూమ్రలోచనాశు త్వం స్వసైన్యపరివారితః |
తామానయ బలాద్దుష్టాం కేశాకర్షణవిహ్వలామ్ || ౪ ||

తత్పరిత్రాణదః కశ్చిద్యది వోత్తిష్ఠతేఽపరః |
స హంతవ్యోఽమరో వాపి యక్షో గంధర్వ ఏవ వా || ౫ ||

ఋషిరువాచ || ౬ ||

తేనాజ్ఞప్తస్తతః శీఘ్రం స దైత్యో ధూమ్రలోచనః |
వృతః షష్ట్యా సహస్రాణామసురాణాం ద్రుతం యయౌ || ౭ ||

స దృష్ట్వా తాం తతో దేవీం తుహినాచలసంస్థితామ్ |
జగాదోచ్చైః ప్రయాహీతి మూలం శుంభనిశుంభయోః || ౮ ||

న చేత్ప్రీత్యాద్య భవతీ మద్భర్తారముపైష్యతి |
తతో బలాన్నయామ్యేష కేశాకర్షణవిహ్వలామ్ || ౯ ||

దేవ్యువాచ || ౧౦ ||

దైత్యేశ్వరేణ ప్రహితో బలవాన్బలసంవృతః |
బలాన్నయసి మామేవం తతః కిం తే కరోమ్యహమ్ || ౧౧ ||

ఋషిరువాచ || ౧౨ ||

ఇత్యుక్తః సోఽభ్యధావత్తామసురో ధూమ్రలోచనః |
హుంకారేణైవ తం భస్మ సా చకారాంబికా తదా || ౧౩ ||

అథ క్రుద్ధం మహాసైన్యమసురాణాం తథాంబికా |
వవర్ష సాయకైస్తీక్ష్ణైస్తథా శక్తిపరశ్వధైః || ౧౪ ||

తతో ధుతసటః కోపాత్కృత్వా నాదం సుభైరవమ్ |
పపాతాసురసేనాయాం సింహో దేవ్యాః స్వవాహనః || ౧౫ ||

కాంశ్చిత్కరప్రహారేణ దైత్యానాస్యేన చాపరాన్ |
ఆక్రాంత్యా చాధరేణాన్యాన్ జఘాన స మహాసురాన్ || ౧౬ ||

కేషాంచిత్పాటయామాస నఖైః కోష్ఠాని కేసరీ |
తథా తలప్రహారేణ శిరాంసి కృతవాన్పృథక్ || ౧౭ ||

విచ్ఛిన్నబాహుశిరసః కృతాస్తేన తథాపరే |
పపౌ చ రుధిరం కోష్ఠాదన్యేషాం ధుతకేసరః || ౧౮ ||

క్షణేన తద్బలం సర్వం క్షయం నీతం మహాత్మనా |
తేన కేసరిణా దేవ్యా వాహనేనాతికోపినా || ౧౯ ||

శ్రుత్వా తమసురం దేవ్యా నిహతం ధూమ్రలోచనమ్ |
బలం చ క్షయితం కృత్స్నం దేవీకేసరిణా తతః || ౨౦ ||

చుకోప దైత్యాధిపతిః శుంభః ప్రస్ఫురితాధరః |
ఆజ్ఞాపయామాస చ తౌ చండముండౌ మహాసురౌ || ౨౧ ||

హే చండ హే ముండ బలైర్బహుభిః పరివారితౌ |
తత్ర గచ్ఛత గత్వా చ సా సమానీయతాం లఘు || ౨౨ ||

కేశేష్వాకృష్య బద్ధ్వా వా యది వః సంశయో యుధి |
తదాశేషాయుధైః సర్వైరసురైర్వినిహన్యతామ్ || ౨౩ ||

తస్యాం హతాయాం దుష్టాయాం సింహే చ వినిపాతితే |
శీఘ్రమాగమ్యతాం బద్ధ్వా గృహీత్వా తామథాంబికామ్ || ౨౪ ||

స్వస్తి శ్రీమార్కండేయపురాణే సావర్ణికే మన్వంతరే దేవీమాహాత్మ్యే ధూమ్రలోచనవధో నామ షష్ఠోఽధ్యాయః || ౬ ||

Download PDF here Durga Saptasati Chapter 6 – Dhumralochana vadha – షష్ఠోఽధ్యాయః (ధూమ్రలోచనవధ)

Related Posts:

Sri Swarnakavacha Durgadevi (Shailaputri) – Day 1 Dasara Alankarana

Sri Durga Stotram (Arjuna Krutam)

శ్రీ దుర్గా స్తోత్రం (అర్జున కృతం) – Sri Durga Stotram (Arjuna Krutam) in Telugu

ద్వితీయోఽధ్యాయః (మహిషాసురసైన్యవధ) – Durga Saptasati 2 – Mahishasura sainya vadha in Telugu

శ్రీ దుర్గాష్టోత్తరశతనామావళిః 2 – Sri Durga Ashttotara satanamavali 2 in Telugu

శ్రీ దుర్గాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం – 1 – Sri Durga Ashtottara satanama stotram 1 in Telugu

అపరాధక్షమాపణస్తోత్రం – Durga Saptasati – Aparadha kshamapana stotram in Telugu

త్రయోదశోఽధ్యాయః (సురథవైశ్య వరప్రదానం) – Durga Saptasati 13 – Suratha vaisya vara pradanam in Telugu

ద్వాదశోఽధ్యాయః (భగవతీ వాక్యం) – Durga Saptasati – 12 Bhagavati vakyam in Telugu

ఏకాదశోఽధ్యాయః (నారాయణీస్తుతి) – Durga Saptasati 11 – Narayani stuthi in Telugu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here