దుర్గా సూక్తం – Durga Suktam in Telugu

DURGA STOTRAS | Durga Suktam ఓం జాతవేదసే సునవామ సోమ మరాతీయతో నిదహాతి వేదః | స నః పర్‍షదతి దుర్గాణి విశ్వా నావేవ సిన్ధుం దురితాఽత్యగ్నిః || తామగ్నివర్ణాం తపసా జ్వలన్తీం వైరోచనీం కర్మఫలేషు జుష్టామ్ | దుర్గాం దేవీగ్ం శరణమహం ప్రపద్యే సుతరసి తరసే నమః || అగ్నే త్వం పారయా నవ్యో అస్మాన్థ్స్వస్తిభిరతి దుర్గాణి విశ్వా | పూశ్చ పృథ్వీ బహులా న ఉర్వీ భవా తోకాయ తనయాయ శంయోః || విశ్వాని … Continue reading దుర్గా సూక్తం – Durga Suktam in Telugu