ద్వాదశాఽదిత్య ధ్యాన శ్లోకాలు – Dvadasa Aditya Dhyana Slokas

౧. ధాతా – ధాతా కృతస్థలీ హేతిర్వాసుకీ రథకృన్మునే | పులస్త్యస్తుంబురురితి మధుమాసం నయంత్యమీ || ధాతా శుభస్య మే దాతా భూయో భూయోఽపి భూయసః | రశ్మిజాలసమాశ్లిష్టః తమస్తోమవినాశనః || ౨. అర్యమ – అర్యమా పులహోఽథౌజాః ప్రహేతి పుంజికస్థలీ | నారదః కచ్ఛనీరశ్చ నయంత్యేతే స్మ మాధవమ్ || మేరుశృంగాంతరచరః కమలాకరబాంధవః | అర్యమా తు సదా భూత్యై భూయస్యై ప్రణతస్య మే || ౩. మిత్రః – మిత్రోఽత్రిః పౌరుషేయోఽథ తక్షకో మేనకా … Continue reading ద్వాదశాఽదిత్య ధ్యాన శ్లోకాలు – Dvadasa Aditya Dhyana Slokas