వారణాశిలో 12 రహస్య దేవాలయాలు | 12 Secret Temples of Varanasi

12 Secret Surya Bhagwan Temples of Kashi కాశీ క్షేత్రంలోని పన్నెండు రహస్య సూర్య దేవాలయాలు ద్వాదశ ఆదిత్యుల వివరాల గురుంచి పక్క పేజిలో చూడండి. ద్వాదశ ఆదిత్యులు (Who are the Dwadasa Adityulu) ఇంద్రుడు, ధాత, పర్జన్యుడు, త్వష్టా, పూషుడు, అర్యముడు, విష్ణువు, అంశుమంతుడు, మిత్రుడు, వరుణుడు, భగుడు, వివశ్వంతుడు. ఏ నెలలో సూర్యుడిని ఎలా పిలుస్తారు? (What is the Name of Sun in Each Month?) 1. చైత్ర … Continue reading వారణాశిలో 12 రహస్య దేవాలయాలు | 12 Secret Temples of Varanasi