ఇంటిపై డేగ ఎగిరితే శుభమా? ఆశుభమా? | Eagle Flying

Eagle Flying Near in Home Is Good or Bad?! ఇంటిపై డేగ ఎగిరితే కీడా ? మేలా? హిందువులు అనాదిగా వస్తున్న జ్యోతిష్యాన్ని, ఆచారాలని మరియు కొన్ని నమ్మకాలను పాటిస్తారు. అందులో కొన్ని ఏమిటంటే, కాకి ఆరిస్తే బంధువులు వస్తారు అని నమ్మకం. అదే డేగ అరిచిన, ఇంటిపై వాలిన లేక ఇంటి చూట్టూ తిరింగిన భయపడిపోతాం. దీనికి సంభందించిన సందేహాలను నివృత్తిచేసుకుందాం. వివరాల కోసం తరువాతి పేజీలో చూడండి. ఇంటిపై డేగ వాలితే … Continue reading ఇంటిపై డేగ ఎగిరితే శుభమా? ఆశుభమా? | Eagle Flying