ఏకశ్లోకీ భాగవతం – Eka Sloki Bhagavatham

0
1999

Eka Sloki Bhagavatham 

ఆదౌ దేవకిదేవి గర్భజననం గోపీ గృహేవర్ధనం |
మాయాపూతన జీవితాపహరణం గోవర్ధనోద్ధారణమ్ ||
కంసచ్ఛేదన కౌరవాది హననం కుంతీసుతాపాలనం |
హ్యేతద్భాగవతం పురాణకథితం శ్రీకృష్ణలీలామృతమ్ ||

Download PDF here Eka Sloki Bhagavatham – ఏకశ్లోకీ భాగవతం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here