ఏకశ్లోకీ భారతం – Eka Sloki Bharatham

0
1587
Eka Sloki Bharatham
Eka Sloki Bharatham

Eka Sloki Bharatham

ఆదౌ పాండవధార్తరాష్ట్రజననం లాక్షాగృహేదాహనం |
ద్యూతశ్రీహరణం వనే విచరణం మత్స్యాలయే వర్తనమ్ ||
లీలాగోగ్రహణం రణే విహరణం సంధిక్రియాజృంభణం |
భీష్మద్రోణసుయోధనాదిమథనం హ్యేతన్మహాభారతమ్ ||

Download PDF here Eka Sloki Bhagavatham – ఏకశ్లోకీ భాగవతం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here