ఏక శ్లోకీ రామాయణం – Eka sloki ramayanam

0
1704

Eka sloki ramayanam

ఆదౌ రామ తపోవనాదిగమనం హత్వా మృగం కాంచనమ్ |
వైదేహీ హరణం జటాయు మరణం సుగ్రీవ సంభాషణమ్ ||
వాలీ నిగ్రహణం సముద్రతరణం లంకాపురీదాహనమ్ |
పశ్చాద్రావణకుంభకర్ణహననం చేతద్ధి రామాయణమ్ ||

Download PDF here Eka sloki ramayanam – ఏక శ్లోకీ రామాయణం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here