ఏక శ్లోకీ రామాయణం – Eka sloki ramayanam

Eka sloki ramayanam ఆదౌ రామ తపోవనాదిగమనం హత్వా మృగం కాంచనమ్ | వైదేహీ హరణం జటాయు మరణం సుగ్రీవ సంభాషణమ్ || వాలీ నిగ్రహణం సముద్రతరణం లంకాపురీదాహనమ్ | పశ్చాద్రావణకుంభకర్ణహననం చేతద్ధి రామాయణమ్ || Download PDF here Eka sloki ramayanam – ఏక శ్లోకీ రామాయణం