శని షోడశ నామాలు | Shani Shodasa Namalu | Elinati Shani Stotram

Shani Shodasa Namalu – Elinati Shani Stotram శని షోడశ నామాలు | Shani Shodasa Namalu కోణశ్శనైశ్చరో మందః చాయా హృదయనందనః | మార్తాండజ స్తథా సౌరిః పాతంగో గ్రహనాయకః || అబ్రాహ్మణః క్రూరకర్మా నీలవస్త్రాం జనద్యుతిః | కృష్ణో ధర్మానుజః శాంతః శుష్కోదర వరప్రదః || షోడశైతాని నామాని యః పఠేచ్చ దినే దినే | విషమస్థోపి భగవాన్ సుప్రీత స్తస్యజాయతే || Hymns & Stotras Shani Jayanti 2023 | … Continue reading శని షోడశ నామాలు | Shani Shodasa Namalu | Elinati Shani Stotram