వాస్తు ప్రకారం ఇంట్లో దేవతా విగ్రహాలు/పటాలు ఏ దిక్కున ఉండాలి? | Facing Direction of God Idol in Home According to Vastu in Telugu

0
40535

god photos as per vastu at home

Back

1. దేవతా విగ్రహాలు/పటాలు ఇంట్లో ఎప్పుడు అమర్చాలి?

ఇంట్లోకి చేరినప్పుడు కొంతమంది సామాను మొత్తం సర్దుకున్న తరువాత దేవతా విగ్రహాలను అమర్చుకుంటారు. ఎక్కడ ఖాళీ చోటు ఉంటే అక్కడ దేవతా విగ్రహాలను ఉంచుతారు.

ఖాళీగా ఉన్న గూళ్ళలో లేదా షెల్ఫ్ ల పైన పెడుతుంటారు. నిజానికి దేవతా విగ్రహాలను సరైన దిశలో సరైన ప్రాంతం లో అమర్చిన తరువాతే మిగిలిన సామాను సర్దుకోవాలి.

అందుకే ఇంట్లోకి చేరే ముందు మొదటగా దేవతా విగ్రహాలను లోపలికి తెచ్చే సంస్కృతి పాటించబడుతుంది.

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here