గ్రీన్ టీ లో దాగిఉన్న నిజాలు | Green Tea Secrets in Telugu

మనం నిత్యం తాగే “టీ” ముఖ్యంగా నాలుగు రకాలు. వైట్, గ్రీన్, బ్లాక్, వూలాంగ్ (బ్లాక్ డ్రాగాన్ టీ). ఈ టీ ఆకులన్నీ Camellia sinensis అనే టీప్లాంట్ నుంచే వస్తాయి. కాకపోతే ఆకులను “స్టీమ్ చేయటం“, “ఫెర్మెంట్ చేయటం“(oxidation), “ఎండబెట్టడం” మొదలైన ప్రోసెసింగ్ విధానంలో తేడా వల్ల వాటికి ఆ యా పేర్లు, ప్రత్యేకమైన రుచులు వచ్చాయి. మిగిలిన టీలన్నింటిలోకీ “బ్లాక్ టీ” కొద్దిగా స్ట్రాంగ్ గానూ, ఎక్కువ కెఫీన్ ను కలిగి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం … Continue reading గ్రీన్ టీ లో దాగిఉన్న నిజాలు | Green Tea Secrets in Telugu