సంతాన సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న వారు వినాయక చవితి పూజ చేసే విధానం? | Ganesh pooja to Avoid Parenting Problem in Telugu

Ganesh Pooja to Avoid Parenting Problem in Telugu సంతాన సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న వారు వినాయక చవితి పూజ చేసే విధానం? సంతాన సమస్యలు ఎదుర్కొనుటకు అనేక కారణములు ఉన్నప్పటికి ప్రస్తుతానికి జ్యోతిష్య పరంగా అందులో అతి ముఖ్యమైన వాటి గురించి తెలుసుకుందాము. గురు శాపము/దోషము, పితృ శాపము, సర్ప శాపము /దోషము, కుజ దోషము, బృగు దోషముల వలన ప్రధానంగా సంతాన సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే ఇందులో కొన్నింటికి పరిహారము ద్వారా … Continue reading సంతాన సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న వారు వినాయక చవితి పూజ చేసే విధానం? | Ganesh pooja to Avoid Parenting Problem in Telugu