గర్భ రక్షాంబికా స్తోత్రం | Garbharaksha stotram

0
10710

 

గర్భస్రావాలను అరికట్టి పండంటి బిడ్డను అందించే గర్భరక్షాస్తోత్రం

గర్భ రక్షాంబికా స్తోత్రం | Garbharaksha stotram

శౌనక మహర్షి విరచిత గర్భరక్షాంబికా స్తోత్రం 

 

ఓం శ్రీ గణేశాయ నమః

ఓం శ్రీమాత్రే నమః

 

ఎహ్యేహి భగవాన్ బ్రహ్మన్

ప్రజా కర్తా, ప్రజా పతే

ప్రగృహ్షీణివ బలిం చ ఇమం

ఆపత్యాం రక్షా గర్భిణీమ్ ॥ 1 ॥

 

అశ్వినీ దేవ దేవేసౌ

ప్రగృహ్ణీతమ్ బలిం ద్విమం

సాపత్యాం గర్భిణీమ్ చ ఇమం

చ రక్షతాం పూజ యనయా ॥ 2 ॥

 

రుద్రాశ్చ ఏకాదశ ప్రోక్తా

ప్రగృహనంతు బలిం ద్విమం

యుష్మాకం ప్రీతయే వృతం

నిత్యం రక్షతు గర్భిణీమ్ ॥ 3 ॥

 

ఆదిత్య ద్వాదశ ప్రోక్తా

ప్రగ్రాహ్ణీత్వం బలిం ద్విమం

యుష్మాగం తేజసాం వృధ్య

నిత్యం రక్షత గర్భిణీమ్ ॥ 4 ॥

 

వినాయక గణాధ్యక్షా

శివపుత్రా మహాబల

ప్రగ్రహ్ణీశ్వ బలిం చ ఇమం

సపత్యాం రక్ష గర్భిణీమ్ ॥ 5 ॥

 

స్కంద షణ్ముఖ  దేవేశా

పుత్ర ప్రీతి వివర్ధన

ప్రగ్రహ్ణీశ్వ బలిం చ ఇమం

సపత్యాం రక్ష గర్భిణీమ్ ॥ 6 ॥

 

ప్రభాస,ప్రభవశ్శ్యామా

ప్రత్యుషో మరుతనల

దృవూ ధురా ధురశ్చైవ

వసవోష్టౌ ప్రకీర్తితా

ప్రగ్రహ్ణీత్వం బలిం చ ఇమం

నిత్యం రక్ష గర్భిణీమ్ ॥ 7 ॥

 

పితుర్ దేవీ పితుశ్రేష్టే

బహు పుత్రీ మహా బలే

భూత శ్రేష్టే, నిశావాసే

నిర్వృతే, శౌనక ప్రియే

ప్రగ్రహ్ణీష్వ బలిం చ ఇమం

సపత్యాం రక్ష గర్భిణీమ్ ॥ 8 ॥

 

రక్ష రక్ష మహాదేవ,

భక్తానుగ్రహకారక

పక్షివాహన గోవిందా

సపత్యాం రక్ష గర్భిణీమ్ ॥ 9 ॥

 

ఈ స్తోత్రాన్ని గర్భిణీ స్త్రీలు రెండవ నెల నుంచీ నెలకొక్క శ్లోకాన్ని పెంచుకుంటూ ప్రతిరోజూ 108 సార్లు జపం చేయాలి. అమ్మవారికి దీపారాధన చేసి పాలు పళ్ళు నివేదన చేసి జపం చెయ్యాలి.

  • రెండవనెలలో మొదటి రెండు శ్లోకాలు 108 సార్లు జపించాలి.
  • 3 వ నెలలో మొదటి మూడు శ్లోకాలు రోజూ 108 సార్లు జపించాలి.
  • 4 వ నెలలో మొదటి నాలుగు శ్లోకాలు రోజూ 108 సార్లు జపించాలి.
  • 5 వ నెలలో మొదటి అయిదు శ్లోకాలు రోజూ 108 సార్లు జపించాలి.
  • 6 వ నెలలో మొదటి ఆరు శ్లోకాలు రోజూ 108 సార్లు జపించాలి.
  • 7వ నెలలో మొదటి ఏడు శ్లోకాలు రోజూ 108 సార్లు జపించాలి.
  • 8 వ నెలలో మొదటి ఎనిమిది శ్లోకాలు రోజూ 108 సార్లు జపించాలి.
  • 9 వ నెలలో మొదటి తొమ్మిది శ్లోకాలు రోజూ 108 సార్లు జపించాలి.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here