ఈ చెట్టును పూజిస్తే సంతాన ప్రాప్తి మరియు స్వర్గానికి వెళ్తారు! | Gaya Banyan Tree Worship & Results

Sita Devi Has Given Special Boon to Banyan Tree సీతా దేవి మర్రి చెట్టుకు ప్రత్యేక వరం చాల మంది హిందువులు ఇప్పటికి మర్రి చెట్టును సంవత్సరం పొడవున పూజిస్తారు. ఎందుకంటే సీతా దేవి మర్రి చెట్టుకి ప్రత్యేక వరం ఇచ్చింది అని నమ్మక. ముఖ్యంగా వట్ సావిత్రి వ్రతం రోజున ఖచ్చితంగా పూజిస్తారు. గయాలో ఉన్న ఒక మర్రి చెట్టుని పూర్వీకులు పూజించి స్వర్గ ప్రాప్తి పొందారు అని అక్కడి ప్రజలు గట్టిగా … Continue reading ఈ చెట్టును పూజిస్తే సంతాన ప్రాప్తి మరియు స్వర్గానికి వెళ్తారు! | Gaya Banyan Tree Worship & Results