గోదా చతుశ్శ్లోకీ – Goda Chathusloki

0
1525

Goda Chathusloki

నిత్యాభూషా నిగమశిరసాం నిస్సమోత్తుంగవార్తా
కాన్తోయస్యాః కచవిలులితైః కాముకో మాల్యరత్నైః |
సూక్త్యా యస్యాః శ్రుతిసుభగయా సుప్రభాతా ధరిత్రీ
సైషా దేవీ సకలజననీ సించితాన్మామపాంగైః || ౧ ||

మాతా చేత్తులసీ పితా యది తవ శ్రీవిష్ణుచిత్తో మహాన్
భ్రాతా చేద్యతిశేఖరః ప్రియతమః శ్రీరంగధామా యది |
జ్ఞాతారస్తనయాస్త్వదుక్తి సరసస్తన్యేన సంవర్ధితాః
గోదాదేవి! కథం త్వమన్య సులభా సాధారణా శ్రీరసి || ౨ ||

కల్పదౌ హరిణా స్వయం జనహితం దృష్టేన సర్వాత్మనాం
ప్రోక్తం స్వస్యచ కీర్తనం ప్రపదనం స్వస్మై ప్రసూనార్పణమ్ |
సర్వేషాం ప్రకటం విధాతుమనిశం శ్రీధన్వినవ్యే పురే
జాతాం వైదికవిష్ణుచిత్త తనయాం గోదాముదారాం స్తుమః || ౩ ||

ఆకూతస్య పరిష్క్రియామనుపమామాసేచనం చక్షుషోః
ఆనందస్య పరంపరామనుగుణామారామశైలేశితుః |
తద్దోర్మధ్యకిరీట కోటిఘటితస్వోచ్ఛిష్టకస్తూరికా
మాల్యామోదసమేధితాత్మ విభవాం గోదా ముదారాం స్తుమః || ౪ ||

స్వోచ్ఛిష్టమాలికాబన్ధరజిష్ణవే |
విష్ణు చిత్త తనూజాయై గోదాయై నిత్యమంగళం || ౫ ||

మాదృశాకించనత్రాణబద్ధకంకణపాణయే |
విష్ణుచిత్త తనూజాయై గోదాయై నిత్యమంగళం || ౬ ||

Download PDF here Goda Chathusloki – గోదా చతుశ్శ్లోకీ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here