మార్గశిర మాసంలో లక్ష్మీ దేవి అనుగ్రహం కోసం | Margashira Lakshmiwara Vratam

0
12819

For the grace of Goddess Lakshmi in the month of Margasira

For the Grace of Goddess Lakshmi in the Month of Margasira

What to Do For the Grace of Goddess Lakshmi in the Month of Margasira?

Back

1. మార్గశిర మాసంలో గురువారం మార్గశిర లక్ష్మి వార వ్రతం, వ్రత విధానం – సమర్పించవలసిన నైవేద్యములు – వ్రత కథ

శ్రేష్ఠకరమైన, పవిత్రమైన మార్గశిర మాసంలో స్త్రీలకు ముఖ్యమైన లక్ష్మీ వారం నోములు ఎంతో శుభాన్ని కలిగిస్తాయి. ఈ లక్ష్మీవారం నోములను మార్గశిర లక్ష్మీవారవ్రతం అని అంటారు.

Promoted Content
Back