మార్గశిర మాసంలో లక్ష్మీ దేవి అనుగ్రహం కోసం | Margashira Lakshmiwara Vratam

0
14207
Method of Margashira Lakshmiwara Vrata
What the Procedure & Rules of Margashira Lakshmiwara Vrata?!

What to Do For the Grace of Goddess Lakshmi in the Month of Margasira?

1మార్గశిర మాసంలో గురువారం మార్గశిర లక్ష్మి వార వ్రతం, వ్రత విధానం – సమర్పించవలసిన నైవేద్యములు – వ్రత కథ

శ్రేష్ఠకరమైన, పవిత్రమైన మార్గశిర మాసంలో స్త్రీలకు ముఖ్యమైన లక్ష్మీ వారం నోములు ఎంతో శుభాన్ని కలిగిస్తాయి. ఈ లక్ష్మీవారం నోములను మార్గశిర లక్ష్మీవారవ్రతం అని అంటారు.

Back