విజయాలను అందించే అపరాజితా దేవి..! | Goddess of Victory Aparajitha Devi in Telugu

విజయాలను సాధించాలని ఎవరు కోరుకోరు..? కానీ మానవ ప్రయత్నం తో అన్నీ సార్లూ అది సాధ్య పడక పోవచ్చు. ప్రతి సారీ తల పెట్టిన ప్రతి పనిలోనూ విజయాన్ని పొందాలంటే దైవానుగ్రహం తప్పనిసరిగా కావాలి. అపరాజితా దేవి ని పూజించడం ద్వారా విజయం ఎల్లప్పుడూ మీ వెంటే ఉంటుందనడం లో సందేహం లేదు. అపరాజితా దేవి ఎవరు? దుర్గాదేవి అనేక అంశలలో అపరాజితా దేవి అవతారం ఒకటి. అపరాజిత అంటే ఎవరిచేతా ఓడింపబడనిది అని అర్థం. దుర్మార్గులను శిక్షించి ధర్మ … Continue reading విజయాలను అందించే అపరాజితా దేవి..! | Goddess of Victory Aparajitha Devi in Telugu