శ్రీ గాయత్రీ స్తోత్రం

0
1716

Gayatri Maa

॥ శ్రీ గాయత్రీ స్తోత్రం ॥

నమస్తేదేవిగాయత్రీసావిత్రీత్రిపదేఽక్షరీ।
అజరేఅమరేమాతాత్రాహిమాంభవసాగరాత్॥౧॥

నమస్తేసూర్యసఙ్కాశేసూర్యవావిత్రికేఽమలే।
బ్రహ్మవిద్యేమహావిద్యేవేదమాతర్నమోఽస్తుతే॥౨॥

అనన్తకోటి-బ్రహ్మాణ్డవ్యాపినీబ్రహ్మచారిణీ।
నిత్యానన్దేమహామయేపరేశానీనమోఽస్తుతే॥౩॥

త్వంబ్రహ్మాత్వంహరిఃసాక్షాద్రుద్రస్త్వమిన్ద్రదేవతా।
మిత్రస్త్వంవరుణస్త్వంచత్వమగ్నిరశ్వినౌభగః॥౪॥

పూషాఽర్యమామరుత్వాంశ్చఋషయోఽపిమునీశ్వరాః।
పితరోనాగయక్షాంశ్చగన్ధర్వాఽప్సరసాంగణాః॥౫॥

రక్షో-భూత-పిశాచాచ్చత్వమేవపరమేశ్వరీ।
ఋగ్-యజు-స్సామవిద్యాశ్చఅథర్వాఙ్గిరసానిచ॥౬॥

త్వమేవసర్వశాస్త్రాణిత్వమేవసర్వసంహితాః।
పురాణానిచతన్త్రాణిమహాగమమతానిచ॥౭॥

త్వమేవపఞ్చభూతానితత్త్వానిజగదీశ్వరీ।
బ్రాహ్మీసరస్వతీసన్ధ్యాతురీయాత్వంమహేశ్వరీ॥౮॥

తత్సద్బ్రహ్మస్వరూపాత్వంకిఞ్చిత్సదసదాత్మికా।
పరాత్పరేశీగాయత్రీనమస్తేమాతరమ్బికే॥౯॥

చన్ద్రకలాత్మికేనిత్యేకాలరాత్రిస్వధేస్వరే।
స్వాహాకారేఽగ్నివక్త్రేత్వాంనమామిజగదీశ్వరీ॥౧౦॥

నమోనమస్తేగాయత్రీసావిత్రీత్వంనమామ్యహమ్।
సరస్వతీనమస్తుభ్యంతురీయేబ్రహ్మరూపిణీ॥౧౧॥

అపరాధసహస్రాణిత్వసత్కర్మశతానిచ।
మత్తోజాతానిదేవేశీత్వంక్షమస్వదినేదినే॥౧౨॥

॥ ఇతిశీవసిష్ఠసంహితోక్తంగాయత్రీస్తోత్రంసమ్పూర్ణమ్॥


Warning: A non-numeric value encountered in /home/hariom15/public_html/hariome.com/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1009

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here