మేధస్సు పెంచే బుధ పంచవింశతినామ స్తోత్రమ్ | Stotram to Increase Memory Power in Telugu

0
21349
Stotram to Increase Memory Power in Telugu
Stotram to Increase Memory Power in Telugu

1. Budha Pancavinsatinama stotram | బుధ పంచవింశతినామ స్తోత్రం 

 

 ( Stotram to Increase Memory Power in Telugu )

శ్రీగణేశాయ నమః|  
అస్య  శ్రీబుధపఞ్చ వింశతినామ స్తోత్రస్య ప్రజాపతిరృషిః,
త్రిష్టుప్ ఛన్దః, బుధో దేవతా, బుధప్రీత్యర్థం జపే వినియోగః||
 

బుధో బుద్ధిమతాం శ్రేష్ఠో బుద్ధిదాతా ధనప్రదః|
ప్రియంగు కలికా శ్యామః కంజనేత్రో మనోహరః|| ౧||

గ్రహపమో రౌహిణేయో నక్షత్రేశో దయాకరః|
విరుద్ధ కార్యహన్తా చ సౌమ్యౌ బుద్ధివివర్ధనః|| ౨||

చంద్రాత్మజో విష్ణురూపీ జ్ఞానీ జ్ఞో జ్ఞానినాయకః|
గ్రహపీడాహరో దార పుత్ర ధాన్య పశుప్రదః|| ౩||

లోకప్రియః సౌమ్యమూర్తిర్గుణదో గుణివత్సలః|
పఞ్చవింశతినామాని బుధస్యైతాని యః పఠేత్|| ౪||
స్మృత్వా బుధం సదా తస్య పీడా సర్వా వినశ్యతి|

తద్దినే వా పఠేద్యస్తు లభతే స మనోగతమ్|| ౫||
ఇతి శ్రీపద్మపురాణే బుధపఞ్చవింశతినామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్||

Promoted Content

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here