వివాహములు ఎన్ని విధములు? | how many types of Marriage

0
4233
Hindu_marriage_ceremony_offering
వివాహములు ఎన్ని విధములు? | how many types of Marriage

హిందూ ధర్మ శాస్త్ర అనుసారం వివాహము లు 8 రకాలు
వాటినే అష్టవిధ వివాహములు గా కూడా అంటుంటారు

1. బ్రాహ్మం
2. దైవం
3. ఆర్షం
4. ప్రాజాపత్యం
5. ఆసురం
6. గాంధర్వం
7. రాక్షసం
8. ఫైశాచం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here