భక్తి మార్గాలు ఎన్ని ? అవి ఏవి ? | Different Paths Of Devotion

3
11088
how-many-ways-of-devotion-what-are-they
Different Paths Of Devotion

Different Paths Of Devotion / భక్తి మార్గాలు ఎన్ని ? అవి ఏవి ?

భగవంతుని అనుగ్రహం పొందడానికి భాగవతంలో నవవిధభక్తులు అనగా 9 రకాలైన భక్తి మార్గాలు చెప్పబడినాయి.

Back

1. శ్రవణం

భగవంతుని గూర్చిన గాధలు, భజనలు, కీర్తనలు వినుట

ఉదా:  (హరికథ శ్రోతలు),ధర్మరాజు, జనమేజయుడు, శౌనకాది మునులు.

Promoted Content
Back

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here