రుణ విమోచన కు మార్గం | Way To Amortization

1
12777
tumblr_inline_nqtt02yYAs1spdppr_500
Way To Amortization

Way To Amortization / రుణ విమోచన కు మార్గం

Back

1. ఆర్దిక పరమైన ఇబ్బందులు తొలగుటకు మార్గం

రుణ విమోచన కు శ్లోకం

శ్లో. మంగళో భూమి పుత్రశ్చ ఋణహర్త ధనప్రదా

    స్థిరాసకో  మహాకాయః సర్వ కామ విరోధకః

ఈ  శ్లోకం మంగళ వారం 108 సార్లు జపించాలి

Promoted Content
Back

1 COMMENT

  1. Please take care of spelling mistakes and word mistakes especially while you are publishing some slokas.
    Also i suggest to get it reviewed by scholars once. From where you got” Sarva Kama Virodhakaha “?????

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here