పడుకునే ముందు పీడ కలలు రాకుండా ఉండాలంటే ఏమి చేయాలి? | How to Stop Bad Dreams in Telugu?

0
2768
పడుకునే ముందు పీడ కలలు రాకుండా ఉండాలంటే ఏమి చేయాలి? | How to Stop Bad Dreams in Telugu?

How to Stop Bad Dreams in Telugu

పడుకునే ముందు పీడ కలలు రాకుండా ఉండాలంటే ఈ మంత్రం జపించండి

రామస్కంధం హనుమంతం వైనతేయం వృకోదరం
సేయనయె స్మరణయస్య దుస్వప్నస్ తస్యనిశ్చతే.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here