విష్ణుసహస్రనామాల్ని భీష్ముడు చెప్తుంటే ధర్మరాజాదులు ఎవరూ రాసుకోలేదు మరి ఎలా ప్రచారం పొంది మనవరకూ అందింది?

Who narrated the Vishnu Sahasranamam to whom? Who are the participants in this divine speech? If Bhishma was saying the Vishnu Sahasranama, none of the Dharmarajas wrote it down and how did it get popular and reach us? విష్ణుసహస్రనామాల్ని భీష్ముడు చెప్తుంటే ధర్మరాజాదులు ఎవరూ రాసుకోలేదు. వారు కేవలం శ్రద్ధగా విన్నారు, అంతే. అలాంటప్పుడు విష్ణుసహస్రనామస్తోత్రం ఎలా ప్రచారం పొంది మనవరకూ … Continue reading విష్ణుసహస్రనామాల్ని భీష్ముడు చెప్తుంటే ధర్మరాజాదులు ఎవరూ రాసుకోలేదు మరి ఎలా ప్రచారం పొంది మనవరకూ అందింది?