పుజలో ఉండే దీపం అకస్మాత్తుగా ఆరిపోతే శుభమా? అశుభమా? నివారణలు ఏమిటి?! | Is It Bad if Diya Goes Off?

What Does Deepam Going Off Mean During Puja in Hinduism? దీపం అకస్మాత్తుగా ఆరిపోతే ఏమి జరుగుతుంది? అనుకోకుండా దీపం ఆరిపోతే అది దేనికి సంకేతం.. శుభమా? ఆశుభమా? మన హిందూ సమాజంలో నిత్యం ప్రతి ఒక్కరు పూజ సమయంలో తప్పనిసరిగా దీపం వెలిగిస్తారు. ప్రతిరోజు ఉదయం మరియు సాయంకాలం పూజ చేసి హారతి ఇచ్చే ఆచారం తరతరాలుగా వస్తుంది. మన ఇంట్లో మహిళలు ప్రతి రోజు ఉదయం తులసి మొక్క ముందు దీపం … Continue reading పుజలో ఉండే దీపం అకస్మాత్తుగా ఆరిపోతే శుభమా? అశుభమా? నివారణలు ఏమిటి?! | Is It Bad if Diya Goes Off?