భక్తి మనసులో ఉంటే చాలదా? బైటకు ప్రదర్శించాలా?

Is Devotion in the Mind Enough? Show Off? Is Devotion Generated in the Mind or Soul? బొట్టు పెట్టుకోవడం, రుద్రాక్షలు, తులసి మాలలు వేసుకోవడం ‘ప్రదర్శన’ అనిపించుకోదా? భక్తి మనసులో ఉంటే చాలదా? బైటకు ప్రదర్శించాలా? మనసులో ఉంటే తప్పకుండా బయట ఉంటుంది. శరీరాన్ని శుద్ధి చేసే విధానాల్లో ఇవి ఒకటి. వీటిని దైవ చిహ్నాలు, దైవ రక్షలు అంటారు. ఇవి ప్రదర్శన కోసం అనడం తగదు. అయితే కొందరు ఆడంబరం … Continue reading భక్తి మనసులో ఉంటే చాలదా? బైటకు ప్రదర్శించాలా?