అరిష్టములు తొలగి శుభాలకై – నేడు కాలభైరవాష్టమి | About Kalabhairava Ashtami in Telugu

0
10160
pooja
అరిష్టములు తొలగి శుభాలకై – నేడు కాలభైరవాష్టమి | About Kalabhairava Ashtami in Telugu

21 సోమవారము – కాలభైరవాష్టమి – kalabhairava ashtami

కాలాన్ననుసరించి సుఖదుఃఖాదులు ప్రాప్తిస్తుంటాయి. ఆ కాలం కాలభైరవుని ఆధీనములో నున్నది కనుక కాలభైరవుని ఈ తిధియందు, ప్రదోషవేళ అర్చించడం వలన అరిష్టములు తొలగి శుభాలు చేకూరుతాయి.

KALABHAIRAVASHTAKAM IN TELUGU – కాలభైరవాష్టకం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here