శ్రీ కామాక్షీ స్తోత్రం – Sri Kamakshi Stotram in Telugu

0
3626
శ్రీ కామాక్షీ స్తోత్రం – Sri Kamakshi Stotram in Telugu

Sri Kamakshi Stotram Lyrics

కళ్యాణవృష్టిభిరివామృతపూరితాభి-ర్లక్ష్మీస్వయంవరణమంగళదీపికాభిః |
సేవాభిరంబ తవ పాదసరోజమూలే నాకారి కిం మనసి భాగ్యవతాం జనానామ్ || ౧ ||

ఏతావదేవ జనని స్పృహణీయమాస్తే త్వద్వందనేషు సలిలస్థగితే చ నేత్రే |
సాన్నిధ్యముద్యదరుణాయుతసోదరస్య త్వద్విగ్రహస్య పరయా సుధయాప్లుతస్య || ౨ ||

ఈశత్వనామకలుషాః కతి వా న సంతి బ్రహ్మాదయః ప్రతిభవం ప్రలయాభిభూతాః |
ఏకః స ఏవ జనని స్థిరసిద్ధిరాస్తే యః పాదయోస్తవ సకృత్ప్రణతిం కరోతి || ౩ ||

లబ్ధ్వా సకృత్త్రిపురసుందరి తావకీనం కారుణ్యకందలితకాంతిభరం కటాక్షమ్ |
కందర్పకోటిసుభగాస్త్వయి భక్తిభాజః సంమోహయంతి తరుణీర్భువనత్రయేపి || ౪ ||

హ్రీంకారమేవ తవ నామ గృణంతి వేదా మాతస్త్రికోణనిలయే త్రిపురే త్రినేత్రే |
త్వత్సంస్మృతౌ యమభటాభిభవం విహాయ దివ్యంతి నందనవనే సహ లోకపాలైః || ౫ ||

హంతుః పురామధిగలం పరిపీయమానః క్రూరః కథం న భవితా గరలస్య వేగః |
నాశ్వాసనాయ యది మాతరిదం తవార్ధం దేహస్య శశ్వదమృతాప్లుతశీతలస్య || ౬ ||

సర్వజ్ఞతాం సదసి వాక్పటుతాం ప్రసూతే దేవి త్వదంఘ్రిసరసీరుహయోః ప్రణామః |
కిం చ స్ఫురన్మకుటముజ్జ్వలమాతపత్రం ద్వే చామరే చ మహతీం వసుధాం దదాతి || ౭ ||

కల్పద్రుమైరభిమతప్రతిపాదనేషు కారుణ్యవారిధిభిరంబ భవాత్కటాక్షైః |
ఆలోకయ త్రిపురసుందరి మామనాథం త్వయ్యేవ భక్తిభరితం త్వయి బద్ధతృష్ణమ్ || ౮ ||

హంతేతరేష్వపి మనాంసి నిధాయ చాన్యే భక్తిం వహంతి కిల పామరదైవతేషు |
త్వామేవ దేవి మనసా సమనుస్మరామి త్వామేవ నౌమి శరణం జనని త్వమేవ || ౯ ||

లక్ష్యేషు సత్స్వపి కటాక్షనిరీక్షణానా-మాలోకయ త్రిపురసుందరి మాం కదాచిత్ |
నూనం మయా తు సదృశః కరుణైకపాత్రం జాతో జనిష్యతి జనో న చ జాయతే వా || ౧౦ ||

హ్రీంహ్రీమితి ప్రతిదినం జపతాం తవాఖ్యాం కిం నామ దుర్లభమిహ త్రిపురాధివాసే |
మాలాకిరీటమదవారణమాననీయా తాన్సేవతే వసుమతీ స్వయమేవ లక్ష్మీః || ౧౧ ||

సంపత్కరాణి సకలేంద్రియనందనాని సామ్రాజ్యదాననిరతాని సరోరుహాక్షి |
త్వద్వందనాని దురితాహరణోద్యతాని మామేవ మాతరనిశం కలయంతు నాన్యమ్ || ౧౨ ||

కల్పోపసంహృతిషు కల్పితతాండవస్య దేవస్య ఖండపరశోః పరభైరవస్య |
పాశాంకుశైక్షవశరాసనపుష్పబాణా సా సాక్షిణీ విజయతే తవ మూర్తిరేకా || ౧౩ ||

లగ్నం సదా భవతు మాతరిదం తవార్ధం తేజః పరం బహులకుంకుమపంకశోణమ్ |
భాస్వత్కిరీటమమృతాంశుకలావతంసం మధ్యే త్రికోణనిలయం పరమామృతార్ద్రమ్ || ౧౪ ||

హ్రీంకారమేవ తవ నామ తదేవ రూపం త్వన్నామ దుర్లభమిహ త్రిపురే గృణంతి |
త్వత్తేజసా పరిణతం వియదాదిభూతం సౌఖ్యం తనోతి సరసీరుహసంభవాదేః || ౧౫ ||

హ్రీంకారత్రయసంపుటేన మహతా మంత్రేణ సందీపితం
స్తోత్రం యః ప్రతివాసరం తవ పురో మాతర్జపేన్మంత్రవిత్ |
తస్య క్షోణిభుజో భవంతి వశగా లక్ష్మీశ్చిరస్థాయినీ
వాణీ నిర్మలసూక్తిభారభారితా జాగర్తి దీర్ఘం వయః || ౧౬ ||

Download PDF here Kalyanavrishti stava – కళ్యాణవృష్టిస్తవః

Sri Kamakshi Stotram Lyrics in Telugu | శ్రీ కామాక్షీ స్తోత్రం

Sri Kamakshi Stotram

Kamakshi Stotram | సర్వ క్లేశ నివారణం కామాక్షి స్తోత్రం

కామాక్షీ దీపం గురించి తెలుసా? | Kamakshi deepam In Telugu

Sri Bhuvaneshwari Stotram

అష్ట ఐశ్వర్యాలు పొందే మార్గం ..!

దీపారాధన చేసేప్పుడు ఏ మంత్రం చదవాలి? Deeparadhana Mantra

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here