శ్రీ కామాక్షీ స్తోత్రం – Sri Kamakshi Stotram in Telugu

Sri Kamakshi Stotram Lyrics కళ్యాణవృష్టిభిరివామృతపూరితాభి-ర్లక్ష్మీస్వయంవరణమంగళదీపికాభిః | సేవాభిరంబ తవ పాదసరోజమూలే నాకారి కిం మనసి భాగ్యవతాం జనానామ్ || ౧ || ఏతావదేవ జనని స్పృహణీయమాస్తే త్వద్వందనేషు సలిలస్థగితే చ నేత్రే | సాన్నిధ్యముద్యదరుణాయుతసోదరస్య త్వద్విగ్రహస్య పరయా సుధయాప్లుతస్య || ౨ || ఈశత్వనామకలుషాః కతి వా న సంతి బ్రహ్మాదయః ప్రతిభవం ప్రలయాభిభూతాః | ఏకః స ఏవ జనని స్థిరసిద్ధిరాస్తే యః పాదయోస్తవ సకృత్ప్రణతిం కరోతి || ౩ || లబ్ధ్వా సకృత్త్రిపురసుందరి … Continue reading శ్రీ కామాక్షీ స్తోత్రం – Sri Kamakshi Stotram in Telugu