Kamakshi Stotram | సర్వ క్లేశ నివారణం కామాక్షి స్తోత్రం

0
3648
Kamakshi Stotram
కామాక్షి స్తోత్రం | Kamakshi Stotram in Telugu

కామాక్షి స్తోత్రం | Kamakshi Stotram Lyrics

కల్పనోకహ పుష్పజాల విలసన్నీలాలకాం మాతృకాం
కాంతాం కంజదళేక్షణాం కలిమల ప్రధ్వంసినీం కాళికాం
కాంచీనూపురహార హీరసుభగాం కాంచీపురీనాయకీం
కామాక్షీం కరికుంభసన్నిభకుచాం వందే మహేశప్రియామ్ || ౧ ||
మాయామాదిమకారణం త్రిజగతామారాధితాంఘ్రిద్వయా-
-మానందామృతవరిదాసి జగతాం విద్యాం విపద్దుఃఖహాం
మాయామానుషరూపిణీ మణులసన్మధ్యాం మహామాతృకాం
కామాక్షీం గజరాజ మందగమనాం వందే మహేశప్రియామ్ || ౨ ||
కాశాభాం శుకసుప్రభాం ప్రవిలసత్కోశాతకీ సన్నిభాం
చంద్రార్కానలలోచనాం సురచితాలంకారభూషోజ్జ్వలాం
బ్రహ్మ శ్రీపతి వాసవాదిమునిభిః సంసేవితాంఘ్రిద్వయాం
కామాక్షీం పరిపూర్ణచంద్రవదనాం వందే మహేశప్రియామ్ || ౩ ||
ఐం క్లీం సౌమితియాం వదంతి మునయస్తత్వార్థరూపాం పరాం
వాచామాదిమకారణాం హృది సదా ధ్యాయంతి యాం యోగినః
బాలాం ఫాలవిలోచనాం నవజపావర్ణాం సుషుమ్నాలయాం
కామాక్షీం సకలార్తిభంజనపరాం వందే మహేశప్రియామ్ || ౪ ||
యత్పాదాంబుజరేణులేశమనిశం లబ్ద్వా విధత్తే విధిః
విశ్వం తత్పరిపాతి విష్ణురఖిలం యస్యాః ప్రసాదాచ్చిరం
రుద్రస్సంహరతి క్షణాత్తదఖిలం యన్మాయయా మోహితం
కామాక్షీమతిచిత్రచారుచరితాం వందే మహేశప్రియామ్ || ౫ ||
వాగ్దేవీమితి యాం వదంతి మునయః క్షీరాబ్ధికన్యామితి
క్షోణీభృత్తనయామితి శ్రుతిగిరో యామామనంతి స్ఫుటమ్
ఏకామేవ ఫలప్రదాం బహువిధాకారాం తనుం బిభ్రతీం
కామాక్షీం కవిభిర్నుతాం చ సుభగాం వందే మహేశప్రియామ్ || ౬ ||
సూక్ష్మాం సూక్ష్మతరాం సులక్షితతనుం క్షాంతాక్షరైర్లక్షితాం
వీక్షాశిక్షితరాక్షసాం త్రిభువనక్షేమంకరీమక్షరాం
సాక్షాల్లక్షణలక్షితాక్షరమయీం దాక్షాయణీం సాక్షిణీం
కామాక్షీం శుభలక్షణైస్సులలితాం వందే మహేశప్రియామ్ || ౭ ||
హ్రీంకారాత్మకమాతృవర్ణపఠనాదైంద్రీం శ్రియం తన్వతీం
చిన్మాత్రాం భువనేశ్వరీమనుదినం భిక్షాప్రదానక్షమాం
విశ్వాఘౌఘనివారిణీం విజయినీం విశ్వంభరాం పార్వతీం
కామాక్షీమమృతాన్నపూర్ణకలశాం వందే మహేశప్రియామ్ || ౮ ||
ఓంకారాంకణవేదికాముపనిషత్ప్రాసాదపారావతాం
ఆమ్నాయాంబుధిచంద్రికా మఘతమః ప్రధ్వంసినీం సుప్రభాం
కాంచీపట్టణపంజరాంతరశుకీం కారుణ్యకల్లోలినీం
కామాక్షీం శివకామరాజమహిషీం వందే మహేశప్రియామ్ || ౯ ||
కాంతాం కామదుఘాం కరీంద్రగమనాం కామారివామాంకగాం
కల్యాణీం కలితాలకాళిసుభగాం కస్తూరికాచర్చితాం
కంపాతీరరసాలమూలనిలయాం కారుణ్యకల్లోలినీం
కామాక్షీం సుఖదాంచమే భగవతీం కాంచీపురీదేవతామ్ || ౧౦ ||
స్నాత్వాక్షీరాపగాయాం సకలకలుషహృత్సర్వతీర్థే ముముక్షుః
లక్ష్మీకాంతస్య లక్ష్మ్యా వరదమభయదం పుణ్యకోటీవిమానే
కామాక్షీం కల్పవల్లీం కనకమణిభాం కామకోటీ విమానే
కాంచ్యాం సేవేకదాహం కలిమలశమనీం నాథమేకాంబ్రనాథమ్ || ౧౧ ||
చూళీచుంబితకేతకీదళశిఖాం చూతప్రవాళాధరాం
కాంచీశింజితకింకిణీముఖరిణీం కాంచీపురీనాయకీం
కారుణ్యామృతవాహినీముపనమద్గీర్వాణనిర్వాణదాం
కామాక్షీం కమలాయతాక్షి మధురామారాధయే దేవతామ్ || ౧౨ ||
పక్వాన్నప్రతిపాదనాయ పదయోర్నాదేన మంజీరయో-
-రార్తానామఖిలంధనం తనుభృతామాహూతిమాతన్వతీ
ఏకాంబ్రస్థలవాసినః పశుపతేరేకాంతలీలాసఖీ
కంపాతీర తపశ్చరీ విజయతే కాంచీపురీదేవతా || ౧౩ ||
కస్తూరీ ఘనసారకుంకుమలసద్వక్షోజకుంభద్వయాం
కేయూరాంగదదివ్యరత్నవిలసద్భూషోజ్జ్వలాం సుస్మితాం
కాంచీధామ నిబద్ధ కింకిణిరవైర్భక్తాఘభీతాపహాం
కామాక్షీం కరిరాజ మందగమనాం వందే గిరీశప్రియామ్ || ౧౪ ||
కామాక్షీం కుటిలాలకాం ఘనకృపాం కాంచీపురీదేవతాం
ఏకామ్రేశ్వర వామభాగనిలయాం మృష్టాన్నదాం పార్వతీం
భక్తానామభయప్రదాంబుజ కరాం పూర్ణేందుబింబాననాం
కంఠే కాంచనమాలికాం శివసతీమంబామజస్రం భజే || ౧౫ ||
కేయూరాంగదదివ్యరత్నవిలసద్భూషోజ్జ్వలాం సుస్మితాం
కోటీరేవిలసత్సుధాంశు శకలాం కోకస్తనీం కోమలాం
హస్తాబ్జే కమనీయకాంచనశుకాం కామారిచిత్తానుగాం
కామాక్షీం నితరాం భజామ వరదాం కాంచీపురీదేవతామ్ || ౧౬ ||
వందే శంకరభూషణీం గుణమయీం సౌందర్యముద్రామణిం
వందే రత్నవిభూషణీం గుణమణిం చింతామణిం సద్గుణాం
వందే రాక్షసగర్వసంహరకరీం వందే జగద్రక్షణీం
కామాక్షీం కరుణాకటాక్షవిభవీమంగీకరీ పాహిమామ్ || ౧౭ ||
హేరాణీ గిరిజే త్రిమూర్తి విభవే నారాయణీ శంకరీ
గౌరీ రాక్షసగర్వసంహరకరీ శృంగారహారాధరీ
శ్రీకైలాసనివాసినీ గిరిసుతా వీరాసనే సంస్థితా
కామాక్షీ కరుణాకటాక్షవిభవీమంగీకరీ పాహిమామ్ || ౧౮ ||
ఛందోభాషితశంకరీ ప్రియవధూర్దేవైస్సదా శోభితా
లక్ష్మీ కేశవయోర్విభాతి సదృశా వాణీవిధాత్రోస్సమా
మాణిక్యోజ్జ్వలపాదపద్మయుగళధ్యానే సదా శోభితా
కామాక్షీ కరుణాకటాక్షవిభవీమంగీకరీ పాహిమామ్ || ౧౯ ||
గంధర్వైశ్శృతిభిస్సదాఽసురసురైర్బ్రహ్మాదిదిగ్పాలకైః
వేదైశ్శాస్త్రపురాణవిప్రపఠితై స్తోత్రైస్సదా ధ్యాయినీ
సర్వేషాం సకలార్థ్యభీష్టఫలదాం స్తోతుస్సదా పార్వతీ
కామాక్షీ కరుణాకటాక్షవిభవీమంగీకరీ పాహిమామ్ || ౨౦ ||
కాంచీపురాధీశ్వరి కామకోటికామాక్షి కంపాతటకల్పవల్లి
ఏకాంబ్రనాథైకమనోరమేత్వమేనం జనం రక్ష కృపాకటాక్షైః ||

Related Posts

Sri Kamakshi Stotram

శ్రీ కామాక్షీ స్తోత్రం – Sri Kamakshi Stotram in Telugu

కామాక్షీ దీపం గురించి తెలుసా? | Kamakshi deepam In Telugu

Sri Bhuvaneshwari Stotram

శ్రీ భువనేశ్వరీ స్తోత్రం – Sri Bhuvaneshwari Stotram in Telugu

అష్ట ఐశ్వర్యాలు పొందే మార్గం ..!

దీపారాధన చేసేప్పుడు ఏ మంత్రం చదవాలి? Deeparadhana Mantra

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here