Kamakshi Stotram in Telugu | సర్వ క్లేశ నివారణం కామాక్షి స్తోత్రం

0
4200
Kamakshi Stotram
కామాక్షి స్తోత్రం | Kamakshi Stotram Lyrics in Telugu With Meaning in PDF

Kamakshi Stotram Telugu Lyrics

కామాక్షి స్తోత్రం

Kamakshi Stotram Chanting Benefits

Adorned with reverence as the Goddess of fertility, she showers her blessings upon couples yearning for progeny. Renowned for graciously gifting fame and virtue to her devoted followers, she also holds the power to cleanse the mind of impure and negative thoughts. (సంతానోత్పత్తికి దేవతగా పూజ్యతతో అలంకరించబడిన ఆమె సంతానం కోసం ఆరాటపడే జంటలపై తన ఆశీర్వాదాలను కురిపిస్తుంది. తన అంకితభావంతో ఉన్న అనుచరులకు కీర్తి మరియు ధర్మాన్ని దయతో బహుమతిగా అందించినందుకు ప్రసిద్ధి చెందింది, ఆమె మనస్సును అపవిత్రమైన మరియు ప్రతికూల ఆలోచనల నుండి శుభ్రపరిచే శక్తిని కూడా కలిగి ఉంది.)

మీ అన్ని బాధలు తొలగించే “కామాక్షి స్తోత్రం” :

కల్పనోకహ పుష్పజాల విలసన్నీలాలకాం మాతృకాం
కాంతాం కంజదళేక్షణాం కలిమల ప్రధ్వంసినీం కాళికాం
కాంచీనూపురహార హీరసుభగాం కాంచీపురీనాయకీం
కామాక్షీం కరికుంభసన్నిభకుచాం వందే మహేశప్రియామ్ || ౧ ||
మాయామాదిమకారణం త్రిజగతామారాధితాంఘ్రిద్వయా-
-మానందామృతవరిదాసి జగతాం విద్యాం విపద్దుఃఖహాం
మాయామానుషరూపిణీ మణులసన్మధ్యాం మహామాతృకాం
కామాక్షీం గజరాజ మందగమనాం వందే మహేశప్రియామ్ || ౨ ||
కాశాభాం శుకసుప్రభాం ప్రవిలసత్కోశాతకీ సన్నిభాం
చంద్రార్కానలలోచనాం సురచితాలంకారభూషోజ్జ్వలాం
బ్రహ్మ శ్రీపతి వాసవాదిమునిభిః సంసేవితాంఘ్రిద్వయాం
కామాక్షీం పరిపూర్ణచంద్రవదనాం వందే మహేశప్రియామ్ || ౩ ||
ఐం క్లీం సౌమితియాం వదంతి మునయస్తత్వార్థరూపాం పరాం
వాచామాదిమకారణాం హృది సదా ధ్యాయంతి యాం యోగినః
బాలాం ఫాలవిలోచనాం నవజపావర్ణాం సుషుమ్నాలయాం
కామాక్షీం సకలార్తిభంజనపరాం వందే మహేశప్రియామ్ || ౪ ||
యత్పాదాంబుజరేణులేశమనిశం లబ్ద్వా విధత్తే విధిః
విశ్వం తత్పరిపాతి విష్ణురఖిలం యస్యాః ప్రసాదాచ్చిరం
రుద్రస్సంహరతి క్షణాత్తదఖిలం యన్మాయయా మోహితం
కామాక్షీమతిచిత్రచారుచరితాం వందే మహేశప్రియామ్ || ౫ ||
వాగ్దేవీమితి యాం వదంతి మునయః క్షీరాబ్ధికన్యామితి
క్షోణీభృత్తనయామితి శ్రుతిగిరో యామామనంతి స్ఫుటమ్
ఏకామేవ ఫలప్రదాం బహువిధాకారాం తనుం బిభ్రతీం
కామాక్షీం కవిభిర్నుతాం చ సుభగాం వందే మహేశప్రియామ్ || ౬ ||
సూక్ష్మాం సూక్ష్మతరాం సులక్షితతనుం క్షాంతాక్షరైర్లక్షితాం
వీక్షాశిక్షితరాక్షసాం త్రిభువనక్షేమంకరీమక్షరాం
సాక్షాల్లక్షణలక్షితాక్షరమయీం దాక్షాయణీం సాక్షిణీం
కామాక్షీం శుభలక్షణైస్సులలితాం వందే మహేశప్రియామ్ || ౭ ||
హ్రీంకారాత్మకమాతృవర్ణపఠనాదైంద్రీం శ్రియం తన్వతీం
చిన్మాత్రాం భువనేశ్వరీమనుదినం భిక్షాప్రదానక్షమాం
విశ్వాఘౌఘనివారిణీం విజయినీం విశ్వంభరాం పార్వతీం
కామాక్షీమమృతాన్నపూర్ణకలశాం వందే మహేశప్రియామ్ || ౮ ||
ఓంకారాంకణవేదికాముపనిషత్ప్రాసాదపారావతాం
ఆమ్నాయాంబుధిచంద్రికా మఘతమః ప్రధ్వంసినీం సుప్రభాం
కాంచీపట్టణపంజరాంతరశుకీం కారుణ్యకల్లోలినీం
కామాక్షీం శివకామరాజమహిషీం వందే మహేశప్రియామ్ || ౯ ||
కాంతాం కామదుఘాం కరీంద్రగమనాం కామారివామాంకగాం
కల్యాణీం కలితాలకాళిసుభగాం కస్తూరికాచర్చితాం
కంపాతీరరసాలమూలనిలయాం కారుణ్యకల్లోలినీం
కామాక్షీం సుఖదాంచమే భగవతీం కాంచీపురీదేవతామ్ || ౧౦ ||
స్నాత్వాక్షీరాపగాయాం సకలకలుషహృత్సర్వతీర్థే ముముక్షుః
లక్ష్మీకాంతస్య లక్ష్మ్యా వరదమభయదం పుణ్యకోటీవిమానే
కామాక్షీం కల్పవల్లీం కనకమణిభాం కామకోటీ విమానే
కాంచ్యాం సేవేకదాహం కలిమలశమనీం నాథమేకాంబ్రనాథమ్ || ౧౧ ||
చూళీచుంబితకేతకీదళశిఖాం చూతప్రవాళాధరాం
కాంచీశింజితకింకిణీముఖరిణీం కాంచీపురీనాయకీం
కారుణ్యామృతవాహినీముపనమద్గీర్వాణనిర్వాణదాం
కామాక్షీం కమలాయతాక్షి మధురామారాధయే దేవతామ్ || ౧౨ ||
పక్వాన్నప్రతిపాదనాయ పదయోర్నాదేన మంజీరయో-
-రార్తానామఖిలంధనం తనుభృతామాహూతిమాతన్వతీ
ఏకాంబ్రస్థలవాసినః పశుపతేరేకాంతలీలాసఖీ
కంపాతీర తపశ్చరీ విజయతే కాంచీపురీదేవతా || ౧౩ ||
కస్తూరీ ఘనసారకుంకుమలసద్వక్షోజకుంభద్వయాం
కేయూరాంగదదివ్యరత్నవిలసద్భూషోజ్జ్వలాం సుస్మితాం
కాంచీధామ నిబద్ధ కింకిణిరవైర్భక్తాఘభీతాపహాం
కామాక్షీం కరిరాజ మందగమనాం వందే గిరీశప్రియామ్ || ౧౪ ||
కామాక్షీం కుటిలాలకాం ఘనకృపాం కాంచీపురీదేవతాం
ఏకామ్రేశ్వర వామభాగనిలయాం మృష్టాన్నదాం పార్వతీం
భక్తానామభయప్రదాంబుజ కరాం పూర్ణేందుబింబాననాం
కంఠే కాంచనమాలికాం శివసతీమంబామజస్రం భజే || ౧౫ ||
కేయూరాంగదదివ్యరత్నవిలసద్భూషోజ్జ్వలాం సుస్మితాం
కోటీరేవిలసత్సుధాంశు శకలాం కోకస్తనీం కోమలాం
హస్తాబ్జే కమనీయకాంచనశుకాం కామారిచిత్తానుగాం
కామాక్షీం నితరాం భజామ వరదాం కాంచీపురీదేవతామ్ || ౧౬ ||
వందే శంకరభూషణీం గుణమయీం సౌందర్యముద్రామణిం
వందే రత్నవిభూషణీం గుణమణిం చింతామణిం సద్గుణాం
వందే రాక్షసగర్వసంహరకరీం వందే జగద్రక్షణీం
కామాక్షీం కరుణాకటాక్షవిభవీమంగీకరీ పాహిమామ్ || ౧౭ ||
హేరాణీ గిరిజే త్రిమూర్తి విభవే నారాయణీ శంకరీ
గౌరీ రాక్షసగర్వసంహరకరీ శృంగారహారాధరీ
శ్రీకైలాసనివాసినీ గిరిసుతా వీరాసనే సంస్థితా
కామాక్షీ కరుణాకటాక్షవిభవీమంగీకరీ పాహిమామ్ || ౧౮ ||
ఛందోభాషితశంకరీ ప్రియవధూర్దేవైస్సదా శోభితా
లక్ష్మీ కేశవయోర్విభాతి సదృశా వాణీవిధాత్రోస్సమా
మాణిక్యోజ్జ్వలపాదపద్మయుగళధ్యానే సదా శోభితా
కామాక్షీ కరుణాకటాక్షవిభవీమంగీకరీ పాహిమామ్ || ౧౯ ||
గంధర్వైశ్శృతిభిస్సదాఽసురసురైర్బ్రహ్మాదిదిగ్పాలకైః
వేదైశ్శాస్త్రపురాణవిప్రపఠితై స్తోత్రైస్సదా ధ్యాయినీ
సర్వేషాం సకలార్థ్యభీష్టఫలదాం స్తోతుస్సదా పార్వతీ
కామాక్షీ కరుణాకటాక్షవిభవీమంగీకరీ పాహిమామ్ || ౨౦ ||
కాంచీపురాధీశ్వరి కామకోటికామాక్షి కంపాతటకల్పవల్లి
ఏకాంబ్రనాథైకమనోరమేత్వమేనం జనం రక్ష కృపాకటాక్షైః ||

Related Posts

Sri Kamakshi Stotram

శ్రీ కామాక్షీ స్తోత్రం – Sri Kamakshi Stotram in Telugu

కామాక్షీ దీపం గురించి తెలుసా? | Kamakshi deepam In Telugu

Sri Bhuvaneshwari Stotram

శ్రీ భువనేశ్వరీ స్తోత్రం – Sri Bhuvaneshwari Stotram in Telugu

అష్ట ఐశ్వర్యాలు పొందే మార్గం ..!

Deeparadhana Mantra in Telugu | దీపారాధన చేసేప్పుడు ఏ మంత్రం చదవాలి?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here