కనకధారా స్తోత్రం (పాఠాంతరం) | Kanakadhara Stotram in Telugu

Kanakadhara Stotram (Variation) in Telugu కనకధారా స్తోత్రం (పాఠాంతరం) కనకధార స్తోత్రం పఠించడం వల్ల ఆర్థిక సమస్యలు వుండవు. అంగం హరేః పులకభూషణమాశ్రయంతీ భృంగాంగనేవ ముకుళాభరణం తమాలమ్ | అంగీకృతాఖిలవిభూతిరపాంగలీలా మాంగళ్యదాస్తు మమ మంగళదేవతాయాః || ౧ || ముగ్ధా ముహుర్విదధతీ వదనే మురారేః ప్రేమత్రపాప్రణిహితాని గతాగతాని | మాలా దృశోర్మధుకరీవ మహోత్పలే యా సా మే శ్రియం దిశతు సాగరసంభవాయాః || ౨ || ఆమీలితాక్షమధిగమ్య ముదా ముకుందమ్- ఆనందకందమనిమేషమనంగతంత్రమ్ | ఆకేకరస్థితకనీనికపక్ష్మనేత్రం భూత్యై … Continue reading కనకధారా స్తోత్రం (పాఠాంతరం) | Kanakadhara Stotram in Telugu