కనుమ రోజు చేయవలసిన ముఖ్యమైన పనులు | Kanuma Festival 2022

0
512

kanuma kanuma festival

Kanuma Festival 2022

సూర్యునిచే పూజింపబడుతున్న నారాయణుని ఆలయం | Jainath Laxmi Narasimha Swamy Temple in Telugu.