కనుమ రోజు చేయవలసిన ముఖ్యమైన పనులు | Kanuma Festival 2023

0
827

kanuma kanuma festival

Kanuma Festival 2023

సూర్యునిచే పూజింపబడుతున్న నారాయణుని ఆలయం | Jainath Laxmi Narasimha Swamy Temple in Telugu.