కార్తీక పురాణము – ప్రథమాధ్యాయము | Karthika Purana Chapter 1 in Telugu

0
2231
Karthika Masam Chapter 1 in Telugu
Karthika Masam Chapter 1 in Telugu

Karthika Puranam 1st Day Parayanam in Telugu

Back

1. ప్రథమాధ్యాయము

శ్లో!! వాగీశాద్యాస్సుమనసః సర్వార్థానాముపక్రమే!
యన్నత్వా కృతకృత్యాస్స్యుః తం నమామి గజాననమ్!!

ఋషయ ఊచుః

శ్లో!! వశిష్ఠేన విదేహాయ కథితం బ్రూహినో మునే!
శ్రోతుకామావయంత్వత్తః కార్తీకవ్రతముత్తమమ్!!

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here