కార్తీక పురాణము – ప్రథమాధ్యాయము | Karthika Purana – Chapter 1 in Telugu

0
1176
Karthika Masam Chapter 1 in Telugu
Karthika Masam Chapter 1 in Telugu
Back

1. ప్రథమాధ్యాయము

శ్లో!! వాగీశాద్యాస్సుమనసః సర్వార్థానాముపక్రమే!
యన్నత్వా కృతకృత్యాస్స్యుః తం నమామి గజాననమ్!!

ఋషయ ఊచుః

శ్లో!! వశిష్ఠేన విదేహాయ కథితం బ్రూహినో మునే!
శ్రోతుకామావయంత్వత్తః కార్తీకవ్రతముత్తమమ్!!

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here