కార్తీక పురాణము – తృతీయోధ్యాయము | Karthika puranam chapter 3 in Telugu

ఇక పై రోజు శుభ సమయం కోసం మన AstroTags అప్లికేషన్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. వీటితో పాటు మీ జన్మ వివరాలు బట్టి రోజు మీరు ఏ పని చేయాలో ఏ పని చేయకూడదో తెలుసుకోండి. మరిన్ని వివరలకు https://onelink.to/ppsjem   కార్తీక పురాణము – తృతీయోధ్యాయము శ్లో!! కార్తీకేమాసి రాజేంద్ర స్నానదాన జపాదికం! లేశంవాకురుతేమర్త్యః తదక్షయ్య ఫలం స్మృతమ్!! అథ తృతీయోధ్యాయ ప్రారంభః ఓ జనకమహారాజా! వినుము. కార్తీకమాసమందు స్నానము దానము జపము మొదలయిన … Continue reading కార్తీక పురాణము – తృతీయోధ్యాయము | Karthika puranam chapter 3 in Telugu