కేవలాష్టకం – Kevalaashtakam

0
523

Kevalaashtakam

మధురం మధురేభ్యోఽపి, మంగళేభ్యోఽపి మంగళం |
పావనం పావనేభ్యోఽపి, హరేర్నామైవ కేవలమ్ || ౧ ||

ఆబ్రహ్మస్తంభపర్యంతం, సర్వం మాయామయం జగత్ |
సత్యం సత్యం పునః సత్యం, హరేర్నామైవ కేవలమ్ || ౨ ||

స గురుః స పితా చాపి, సా మాతా బాంధవోఽపి సః |
శిక్షయేచ్చేత్ సదా స్మర్తుం, హరేర్నామైవ కేవలమ్ || ౩ ||

నిశ్శ్వాసే న హి విశ్వాసః, కదా రుద్ధో భవిష్యతి |
కీర్తనీయమతో బాల్యాత్, హరేర్నామైవ కేవలమ్ || ౪ ||

హరిః సదా వసేత్ తత్ర, యత్ర భాగవతా జనాః |
గాయంతి భక్తిభావేన, హరేర్నామైవ కేవలమ్ || ౫ ||

అహో దుఃఖం మహా దుఃఖం, దుఃఖాత్ దుఃఖతరం యతః |
కాచార్థం విస్మృతం రత్నం, హరేర్నామైవ కేవలమ్ || ౬ ||

దీయతాం దీయతాం కర్ణే, నీయతాం నీయతాం వచః |
గీయతాం గీయతాం నిత్యం, హరేర్నామైవ కేవలమ్ || ౭ ||

తృణీకృత్య జగత్సర్వం, రాజతే సకలోపరి |
చిదానందమయం శుద్ధం, హరేర్నామైవ కేవలం || ౮ ||

Downlaod PDF here Kevalaashtakam – కేవలాష్టకం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here