ఈ సంవత్సరం ఖైరతాబాద్ గణపతి ఏ రూపంలో దర్శనమివ్వబోతున్నాడు? విశిష్ఠత ఏమిటో తెలుసా?! Khairatabad Ganesh 2023

Khairatabad Ganesh 2023 Statue Height & Significance ఖైరతాబాద్ వినాయకుడు విగ్రహం ఎత్తు & ప్రాముఖ్యత ఈ సంవత్సరం ఖైరతాబాద్ గణపతి ఏ రూపంలో దర్శనమిస్తునాడో తెలుసా..? ప్రతి సంవత్సరం వివిధరూపాల్లో దర్శనం ఇస్తాడు ఖైరతాబాద్‌ మహ గణపతి. కిందటి సంవత్సరం 50 అడుగుల ఎత్తులో దర్శనమిచ్చిన ఖైరతాబాద్‌ మహా గణపతి ఈ సంవత్సరం 63 అడుగుల్లో దర్శనమివ్వనున్నారు మహా గణపతి. ఈ సంవత్సరం శ్రీ దశ ముఖ మహా విద్యా గణపతి‌గా భక్తులను ఆశీర్వదించనున్నారు … Continue reading ఈ సంవత్సరం ఖైరతాబాద్ గణపతి ఏ రూపంలో దర్శనమివ్వబోతున్నాడు? విశిష్ఠత ఏమిటో తెలుసా?! Khairatabad Ganesh 2023